ОБЯВА

ОБЯВА

За провеждане на подбор за длъжностите „Образователен медиатор” и помощник възпитател по  Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, финансиран  от  Оперативна  програма „Наука  и  образование  за  интелигентен  растеж” съфинансирана от  Европейския  съюз чрез Европейските структурни  и  инвестиционни  фондове. Дейност 2

Детска градина „Радост“ – с.Царевец, общ. Свищов в качеството си на изпълнител на дейностите по проект „Активно приобщаване в системата на предучилищно образование“, обявява подбор за длъжностите: ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР, код по НКПД 5312 -3004 – 1 бр.   и  за  ПОМОЩНИК– ВЪЗПИТАТЕЛ, код по НКПД  5312-3003на пълен работен ден (8 часа). С класираните  ще бъде сключен трудов договор от 03.12.2019 г. по чл. 67, ал.1, т. 2, във връзка с чл. 68, ал.1, т. 1 и чл. 70, ал.1 от Кодекса на труда.

 

ЗА ДЛЪЖНОСТТА ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР – 1 РАБОТНО МЯСТО

С място на изпълнение на дейността- с. Козловец, с. Алеково, с. Х.Димитрово и с. Царевец

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

Осъществява сътрудничество между родителската общност, детската градина и училището и подпомага активното включване на родителите в образователния и социалния живот на децата и учениците. Работи с децата и техните семейства от ромски произход, от  социално слаби семейства и уязвими  групи, деца  в  риск,  и др. относно мотивиране за редовно посещения на детска градина и продължаване на образованието. Улеснява процеса на комуникация между местната общност и институциите. Съдейства на учителите и ръководството на детската градина за привличане и задържане на децата в училище. Оказва  съдействие  при  разяснителни  кампании.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА  ЗАЕМАНЕ  НА ДЛЪЖНОСТТА:

 • Образователна степен: най – малко средно / висше;
 • Професионален опит – не се изисква;
 • Познаване на ценностната система, празници, традиции и други характерни културни особености, на децата с които   работи;
 • Много добри комуникативни умения;
 • Умения за работа с деца и родители от уязвими групи, както познаване, съпричастност и толерантност към проблемите им;
 • Допълнителни умения- обучение компютърна грамотност;
 • Да не са осъждани;
 • Да са психично здрави.

ЗА  ДЛЪЖНОСТТА   ПОМОЩНИК  ВЪЗПИТАТЕЛ В ДЕТСКА ГРАДИНА -1 РАБОТНО МЯСТО

Място на изпълнение на дейността– изнесена група с. Козловец

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

Помощник-възпитателят в детската градина подпомага учителя при обучението, възпитанието и социализацията на деца със затруднения в обучението или самообслужването.  Осъществява сътрудничество между родителската общност, детската градина.  Съдейства на учителите и ръководството на детската градина за привличане и задържане на децата в детската градина. Оказва  съдействие на  учителя  за  адаптацията  на децата   при  провеждане  на  учебно- възпитателния  процес. Осигурява необходимите санитарно- хигиенни условия за отглеждане и възпитание на деца от предучилищна възраст, съвместно с учителя отговаря за опазване живота и здравето на децата.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА  ЗАЕМАНЕ  НА ДЛЪЖНОСТТА:

 • Образователна степен: най – малко средно;
 • Професионален опит – не се изисква, ако има предоставя документ за това;
 • Познаване на ценностната система, празници,традиции и други характерни културни   особености, на децата с които работи;
 • Много добри комуникативни умения;
 • Умения за работа с деца и родители от уязвими групи, както познаване, съпричастност и толерантност към проблемите им;
 • Допълнителни умения за работа- обучение компютърна грамотност/ако има такава/по Microsoft; Word , Excel ;
 • Да не са осъждани;
 • Да са психично здрави;
 • Умения за работа в екип.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

1.Заявление за участие до  директора  на ДГ „Радост” с. Царевец .

2. Документ за самоличност (копие);

3. Автобиография-професионална /Европейски  формат/ ;

4. Копие от документи  за  придобита  образователна  степен, допълнителни  квалификации;

5.Копие от документи, удостоверяващи продължителността  и  областта на  професионалния  опит./ако  има  такива/;

6.Удостоверение, че лицето не се води на диспансерен учет за психично заболяване.

Образци на  документите са достъпни от сайта https//obrazovanie-sv.bg и в ДГ ”Радост” с. Царевец

 

ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА:

Разглеждане на постъпилите документи от комисия.

– Провеждане на интервю с кандидатите, одобрени по документи.

 

ДАТА, ЧАС И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪБЕСЕДВАНЕТО:

Ще бъдат обявени допълнително, след изтичане на срока за кандидатстване. Допуснатите  кандидати ще  бъдат  уведомени  по e-mail или телефон.

Краен срок за подаване на документи: 29.11.2019 г. /четвъртък/ 17.00 часа. Документите се подават в ДГ „Радост” с. Царевец,  община Свищов, улица „Четвърта” №3 от  09.00ч  до 17.00ч /ОРИГИНАЛИТЕ  СЕ  НОСЯТ  ЗА  СВЕРЯВАНЕ/.

Възнаграждението на лицата се финансира изцяло от бюджета на Проект BG05M20P001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование” финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в детската градина.

 

Резултатите от подбора ще бъдат поставени на  информационното  таблото  в  детската  градина и на интернет  страницата  https//obrazovanie-sv.bg   

 

Стоянка Тодорова

Директор на ДГ „Радост“ с. Царевец

 

Документите за кандидатстване може да изтеглите от линковете:

АВТОБИОГРАФИЯ – ПРОЕКТ АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ – ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР

ЗАЯВЛЕНИЕ – ПОМОЩНИК ВЪЗПИТАТЕЛ

 

 Събеседване с допуснатите кандидати, след проверката на съответствията на представените документи, се проведе на 02.12.2019 г. от 13,30 часа.