ОБЯВА

ОБЯВА

      За провеждане на подбор за длъжностите „Образователен медиатор” и помощник възпитател по  Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, финансиран  от  Оперативна  програма „Наука  и  образование  за  интелигентен  растеж”съфинансирана  от  Европейския  съюз чрез Европейските структурни  и  инвестиционни  фондове.

Детска градина „Зорница“ – с.Ореш, общ. Свищов в качеството си на изпълнител на дейностите по проект „Активно приобщаване в системата на предучилищно образование“, обявява подбор за длъжностите: ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР, код по НКПД 5312 -3004 – 1 бр.   и  за  ПОМОЩНИК ВЪЗПИТАТЕЛ  , код  по НКПД  5312-3003 на пълен работен ден (8 часа). С класираните  ще бъде сключен трудов договор от 01.12.2019 г. по чл. 67, ал.1, т. 2, във връзка с чл. 68, ал.1, т. 1 и чл. 70, ал.1 от Кодекса на труда.

 

     ЗА ДЛЪЖНОСТТА ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР – 1 РАБОТНО МЯСТО

с място за изпълнение на дейността – изнесени групи в с. Овча могила, с. Морава и с. Драгомирово

 

1.КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

Осъществява сътрудничество между родителската общност, детската градина и училището и подпомага активното включване на родителите в образователния и социалния живот на децата и учениците. Работи с децата и техните семейства от ромски произход ,от  социално слаби  уязвими  групи, деца  в  риск,  и др. относно мотивиране за редовно посещения на детска градина и продължаване на образованието. Улеснява процеса на комуникация между местната общност и институциите. Съдейства на учителите и ръководството на детската градина за привличане и задържане на децата в училище.Оказва  съдействие  при  разяснителни  кампании.

2.ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА. :

 • Образователна степен: най – малко средно, висше.
 • Професионален опит – не се изисква.
 • Познаване на ценностната система, празници, традиции и други характерни културни особености, с които да работи.
 • Много добри комуникативни умения.
 • Умения за работа с деца и родители от уязвими групи, както познаване и съпричастност и толерантност към проблемите им.
 • Допълнителна квалификация- обучение компютърна грамотност
 • Да не са осъждани
 • Да са психически здрави.

 

ЗА  ДЛЪЖНОСТТА   ПОМОЩНИК  ВЪЗПИТАТЕЛ В ДЕТСКА ГРАДИНА  -1 РАБОТНО МЯСТО – изнесена група „Дъга“ – с. Морава

3.КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

Помощник възпитателят в детската градина подпомага учителя при обучението, възпитанието и социаизацията на деца със затруднения в обучението или самообслужването. Осъществява сътрудничество между родителската общност и детската градина. Съдейства на учителите и ръководството на детската градина. за привличане и задържане на децата в детската градина.Оказва  съдействие на  учителя  за  адаптацията  на децата   при  провеждане  на  учебно- възпитателния  процес. Осигурява необходимите санитално-хигиенни условия за отглеждане и възпитание на деца от предучилищна възраст, съвместно с учителя отговаря за опазвае живота и здравето на децата.

4.ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 • Образователна степен: най – малко средно.
 • Професионален опит – не се изисква, ако има предоставя документ за това.
 • Познаване на ценностната система, празници,традиции и други характерни културни   особености, с които да работи.
 • Много добри комуникативни умения.
 • Умения за работа с деца и родители от уязвими групи, както познаване и съпричастност и толерантност към проблемите им.
 • Допълнителна квалификация- обучение компютърна грамотност/ако има такава/ по Microsoft, Word, Excel.
 • Да не са осъждани
 • Да са психически здрави
 • Умения за работа в екип.

 

5.ОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

1.- Заявление за участие до  директора  на ДГ”Зорница” – с.Ореш.

2.- Документ за самоличност (копие);

3.- Автобиография /CV/;

4.- Копие от документи  за  придобита  образователна  степен, допълнителни  квалификации.

5.Копие и оригинал  за  сверяване  от  документи ,  удостоверяващи    продължителността  на  професионалния  опит./ако  има  такива/

Образци на документите са достъпни на сайта https//obrazovanie-sv.bg и в ДГ „Зорница“ – с. Ореш.

6.ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА:

Разглеждане на постъпилите документи от комисия.

– Провеждане на интервю с кандидатите, одобрени по документи.

7.ДАТА, ЧАС И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪБЕСЕДВАНЕТО:

Ще бъдат обявени допълнително, след изтичане на срока за кандидатстване.

Краен срок за подаване на документи: 29.11.2019 г. /петък/ 16,30 часа

Документите се подават в ДГ”Зорница” – с. Ореш,  улица ”Главна” №11,  община Свищов  от  08.00ч  до 16,30ч.

/КАТО ОРИГИНАЛИТЕ  СЕ  НОСЯТ  ЗА  СВЕРЯВАНЕ/.

Резултатите от подбора ще бъдат поставени на информационното  таблото  на детската градина и на интернет  страницата  https//obrazovanie-sv.bg.

 

 

Йорданка Мендева

Директор на ДГ „Зорница“ – с. Ореш

 

Документите за кандидатстване може да изтеглите от линковете:

АВТОБИОГРАФИЯ – ПРОЕКТ АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ – ПОМОЩНИК ВЪЗПИТАТЕЛ

ЗАЯВЛЕНИЕ – ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР