ОБЯВА

 ДЕТСКА ГРАДИНА  „РАДОСТ

Град Свищов, ул.”Черни връх” №62, тел.0631/6 09 02

e-mail  radost125@abv.bg

ОБЯВА

За провеждане на  подбор  за  длъжността  „Помощник- възпитател“  по   Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“,  финансиран  от  Оперативна  програма „Наука  и  образование  за  интелигентен  растеж”, съфинансирана  от  Европейския  съюз чрез Европейските структурни  и  инвестиционни  фондове. Дейност 2

 

Детска градина „Радост“ – гр. Свищов, общ. Свищов в качеството си на изпълнител на дейностите по проект „Активно приобщаване в системата на предучилищно образование“, обявява подбор за длъжността: ПОМОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛ –  1 работно място, код по НКПД 5312 3000.

 

1.ОБЩИ УСЛОВИЯ:

 • Работно времена пълен работен ден (8 часа)
 • Начин на работа – на две смени
 •  Местонахождение – ДГ“Радост“ – Свищов, ул. „Черни връх“ №62
 • Условия за наемане – С класирания ще бъде сключен трудов договор от 27.12.2019 г. по чл. 67, ал.1, т. 2, във връзка с чл. 68, ал.1, т. 1 и чл. 70, ал.1 от Кодекса на труда.
 • Основно месечно възнаграждение – 560 лв.

2.КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

Помощник-възпитателят в детската градина осъществява функции на помощник на учителя при обучението, възпитанието и социализацията на деца със затруднения в обучението или самообслужването.  Осъществява сътрудничество между родителската общност, детската градина. Съдейства на учителите и ръководството на детската градина за привличане и задържане на децата в детската градина. Оказва съдействие на учителя за адаптацията на децата при провеждане на учебно-възпитателния процес. Осигурява необходимите санитарно-хигиенни условия за отглеждане и възпитание на деца от предучилищна възраст. Съвместно с учителя отговаря за опазване живота и здравето на децата.

 

3.ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА.

 

 • Образователна степен: най-малко средно образование.
 • Професионален опит – не се изисква, а ако има предоставя документ за това.
 • Познаване на ценностната система, празници, традиции и други характерни културни особености, с които да работи.
 • Много добри комуникативни умения.
 • Умения за работа с деца и родители от уязвими групи, както познаване и съпричастност и толерантност към проблемите им.
 • Допълнителна квалификация – обучение компютърна грамотност/ако има такава/
 • Да не са осъждани
 • Да са психически здрави.
 • Умения за работа в екип.

4.НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 1. Заявление за участие до директора на ДГ”Радост” – гр. Свищов.
 2. Документ за самоличност (копие).
 3. Автобиография – професионална. Европейски формат на  автобиография.
 4. Копие от документи за придобита  образователна  степен, допълнителни  квалификации.
 5. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит./ако  има  такива/

Образци на документите могат да се свалят от сайта на Отдел „Образование”  гр. Свищов.

5.ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА:

Разглеждане на постъпилите документи от комисия.

Провеждане на интервю с кандидатите, одобрени по документи.

6.ДАТА, ЧАС И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪБЕСЕДВАНЕТО:

Ще бъдат обявени допълнително, след изтичане на срока за кандидатстване.

Краен срок за подаване на документи: 18.12.2019 г. /сряда/ 17.00 часа. Документите се подават в ДГ“Радост” – гр. Свищов, улица ”Черни връх” №62,  община Свищов  от  09.00 ч.  до 17.00 ч., КАТО ОРИГИНАЛИТЕ СЕ НОСЯТ ЗА СВЕРЯВАНЕ.

Възнаграждението на лицата се финансира изцяло от бюджета на Проект BG05M20P001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование” финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в Детската градина.

Резултатите от подбора ще бъдат поставени на  информационното  таблото  на детската  градина и на интернет  страницата  на ДГ”Радост” – гр. Свищов, ОбщинаСвищов.

 

Лилия Тодорова

Директор на ДГ ”Радост”

 

Документите за кандидатстване може да изтеглите от линковете:

АВТОБИОГРАФИЯ – ПРОЕКТ АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ – ПОМОЩНИК ВЪЗПИТАТЕЛ