ОБЯВА ЗА ОТКРИВАНЕ ПРОЦЕДУРА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

Във връзка с изпълнение дейностите на проект „Социално – икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в община Свищов“, с регистрационен номер на договора по ОП РЧР BG05M9OP001-2.056-0015-C01 и регистрационен номер по ОП НОИР BG05M9OP001-2.056-0015-2014BG05M2OP001-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 (ОП РЧР) и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 (ОП НОИР), по процедура „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 2, и съгласно Заповед № 65-РД-01-03 от 31.01.2022 г. на Кмета на Община Свищов се открива процедура за подбор на персонал за изпълнение на дейности по проект, както следва:

По ОП РЧР за Дейност 1: „Създаване на Център „КОМПАС“ :

  1. Ръководител „Мениджър екип“ – 1 позиция;
  2. Психолог – 1 позиция;
  3. Експерт „Трудова заетост“ – 1 позиция;
  4. Експерт „Здравен работник в общността“ – 1 позиция;
  5. Експерт „Образование“ – 1 позиция;
  6. Експерт „Социални дейности“ – 1 позиция;
  7. Мениджъри на случаи – 2 позиции.

По ОП РЧР за Дейност 11: „Общински младежки център (ОМЦ)“:

  1. „Социален медиатор /ръководител на ОМЦ/“ – 1 позиция;
  2. „Младежки работник“ – 3 позиции.

По ОП НОИР за Дейност 10: „Дейности насочени към кариерно консултиране и професионално ориентиране на учениците от етническите малцинства, вкл. роми и/или настанени в социалното жилище. 5 клуба – Общински клуб кариерно развитие „Лидер“:

  1. „Ръководител група“ – 2 позиции.

 

Допълнителна информация за условията за кандидатстване и изискванията за заемане на длъжностите  е достъпна в публикуваните документи по процедурата:

Заповед за откриване на процедура за набиране, подбор и назначаване на персонал за изпълнение на проектни дейности

Процедура за подбор на персонал за допълнителни дейности

Обява за подбор на персонал за изпълнение на проектни дейности

Образци на документи за кандидатстване за заемане на позиция в Център „Компас“

Образци на документи за кандидатстване за заемане на позиция в Общински младежки център

Образци на документи за кандидатстване за заемане на позиция в Общински клуб за кариерно развитие „Лидер“