ДГ „Калина Малина“, гр. Свищов

О Б Я В Я В А

Свободно място за:
Длъжност „Учител в детска градина“ в ДГ „Калина Малина“, гр. Свищов по чл. 67, ал.1, т.2; чл. 68, ал.1, т.3 и във връзка с чл.70 от КТ

Изисквания за заемане на длъжността:
1.      Висше образование с присъдена образователна квалификационна степен „бакалавър“ и/или „магистър“ по специалност „ПУП“/ „ПНУП“;
2.      Познаване на всички действащи нормативни уредби, отнасящи се до заемане на длъжността;
3.      Притежаване на умения и желание за работа в екип;
4.      Допълнителни квалификации по специалността;
5.      Стаж по специалността е предимство;
6.      Да няма дисциплинарни наказания.

Необходими документи:
1.      Заявление до директора- по образец;
2.      Насочващо писмо от „Агенцията по заетостта“- ако лицето е регистрирано;
3.      Мотивационно писмо;
4.      Документ за самоличност;
5.      Автобиография/ CV;
6.      Диплома за завършено висше образование „ПУП“ / „ПНУП“;
7.      Трудова книжка;
8.      Допълнителни квалификации по специалността;
9.      Удостоверение, че лицето не се води на диспансерен отчет за психично заболяване;
10. Медицинско свидетелство от личен лекар и здравна книжка – при назначаване;
11. Свидетелство за съдимост.

За предимство ще се счита:
1.      Владеене на чужд език;
2.      Владеене на музикален инструмент- акордеон, пиано и др.;
3.      Работа с компютър.

Срок за подаване на документите: от 08:00 часа на 14.11.2022г. до 12:00 часа на 16.11.2022г. при Директор или ЗАС в ДГ „Калина Малина“
За контакти: тел. 0885624442

 

Заявление