ОБЩИНА СВИЩОВ

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗДРАВЕН МЕДИАТОР

в отдел „Образование“ Община Свищов

 

 І. Изисквания към кандидатите:

– Завършено минимум средно образование;

– Принадлежност към местна уязвима етническа общност;

– Познаване на здравните и социални проблеми на общността;

– Владеене на езика на общността;

– Комуникативни умения ;

– компютърна грамотност (MS Word, Internet);

 

ІІ. Необходими документи за участие в конкурса:

-Заявление за участие в конкурса / по образец/;

– Професионална автобиография /европейски формат/;

– Документ за завършено средно образование /копие/- задължително се представя, дори кандидатът да има диплома за висше образование;

– Мотивационно писмо;

– Други документи, ако кандидатът притежава такива – компютърна грамотност.

Допълнителни изисквания:

-Готовност на кандидата да премине двуседмичен интензивен курс на обучение в МУ-София.

 

ІІІ. Начин на провеждане на конкурса (в рамките на един ден):

Конкурсът да се проведе чрез :

– Разглеждане на постъпилите документи от комисия

– Провеждане на интервю с кандидатите, одобрени по документи

 

Комисия, назначена от Кмета на Община Свищов определя кандидатите, които са допуснати до участие в конкурса.

До участие не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заеманата длъжност.

Предоставените копия от документи следва да бъдат заверени от кандидата с текста „Вярно с оригинала” и подпис.

При подаването на документите на всички кандидати се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

 

  1. Кратко описание на длъжността „Здравен медиатор“

-Работа с клиенти и подпомагане на незапознатите със здравната система  за получаване на достъп  до здравни услуги;

– Посредничество между уязвими групи и здравни и социални служби;

– Работа с ОПЛ  и други здравни специалисти  и институции за повишаване на имунизационния статус на децата;

– Подпомагане при попълване на различни документи;

– Участие в организиране на здравни профилактични мероприятие и мероприятия за повишаване на здравната култура.

 

ІV. Място и срок за подаване на документите:

Документите се подават лично от кандидата или чрез негов пълномощник в  сградата на Община Свищов, ул. „Цанко Церковски” № 2, Общински център за административно обслужване и информация за граждани всеки работен ден от 09.00 часа до 17.00 часа, в срок до 18.02.2019 г. включително.

Образец на заявлението се получава в деловодството на Община Свищов. Mоже да изтеглите документа и от интернет страницата на общината на адрес: www. svishtov.bg

Документи, подадени след изтичане на срока, не се регистрират.

 

Дата, час и място на провеждане на подбора:

Ще бъдат обявени допълнително, след изтичане на срока за кандидатстване.

 

 

 

* Информация за професията „здравен медиатор“ и подбора можете да получите на www.zdravenmediator.net