ОБЯВА за провеждане на подбор за длъжността „Помощник-възпитател“ по Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „АПСПО“, финансиран от ОП „НОИР”, съфинансирана от ЕС чрез ЕСИФ
Медиа:

ОБЯВА

За провеждане на подбор за длъжността „Помощник-възпитател“ по Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за  интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни  и  инвестиционни  фондове. Дейност 2

 

Детска градина „Чиполино“ – гр. Свищов, община Свищов в качеството си на изпълнител на дейностите по проект „Активно приобщаване в системата на предучилищно образование“, обявява подбор за длъжността: ПОМОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛ –  1 работно място, код по НКПД 5312 3003.

 1. ОБЩИ УСЛОВИЯ:
 • Работно времена пълен работен ден (8 часа);
 • Месторабота – ДГ „Чиполино“  гр. Свищов;
 • Условия за наемане – с класирания ще бъде сключен трудов договор по чл. 67, ал.1, т. 2, във връзка с чл. 68, ал.1, т. 1 и чл. 70, ал.1 от Кодекса на труда.

 

 1. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

Помощник-възпитателят в детската градина осъществява функции на помощник на учителя при обучението, възпитанието и социализацията на деца със затруднения в обучението или самообслужването.  Осъществява сътрудничество между родителската общност, детската градина. Съдейства на учителите и ръководството на детската градина за привличане и задържане на децата в детската градина. Оказва съдействие на учителя за адаптацията на децата   при провеждане на учебно-възпитателния процес. Осигурява необходимите санитарно-хигиенни условия за отглеждане и възпитание на деца от предучилищна възраст. Съвместно с учителя отговаря за опазване живота и здравето на децата.

 

 1. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА.
 • Образователна степен:  най-малко средно образование;
 • Професионален опит – не се изисква, а ако  има – предоставя документ  за  това;
 • Познаване  на  ценностната  система, празници, традиции и други характерни  културни   особености на децата с които работи.

Да притежава:

 • Умения за работа с деца;
 • Отговорност;
 • Организираност;
 • Комуникативност;
 • Коректност;
 • Толерантност;
 • Умение за работа в екип;
 • Дисциплинираност;
 • Умение за оценка на ситуациите в работата.
 1. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
 • Заявление за участие до директора на ДГ „Чиполино” – гр. Свищов.
 • Документ за самоличност (копие).
 • Автобиография – професионална. Европейски формат на автобиография.
 • Копие от документи  за  придобита  образователна  степен, допълнителни  квалификации.
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността  и областта на професионалния опит /ако  има  такива/, трудова и/или осигурителна книжка;
 • Удостоверение, че лицето не се води на диспансерен отчет за психично заболяване.
 • Медицинско свидетелство/представя се преди сключване на трудовия договор/;
 • Свидетелство за съдимост /представя се преди сключване на трудовия договор/;
 • Здравна книжка /представя се преди сключване на трудовия договор/;
 • Насочващи писма от „Агенцията по заетостта“, ако кандидатства чрез нея.

 

 1. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА:

Разглеждане на постъпилите документи от комисия.

Провеждане на интервю с кандидатите, одобрени по документи.

 

 1. ДАТА, ЧАС И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪБЕСЕДВАНЕТО:

Ще бъдат обявени допълнително след проверка на съответствията на представените документи и изтичане срока за кандидатстване.

Краен срок за подаване на документи до 08.09.2022 г. /четвъртък / 13.00 часа. Документите се  подават в ДГ „Чиполино“– гр. Свищов, улица „ Трети март“ №93а,    от  08.00 ч.  до 16.00 ч., КАТО ОРИГИНАЛИТЕ СЕ НОСЯТ ЗА СВЕРЯВАНЕ.

Възнаграждението на лицето се финансира изцяло от бюджета на Проект BG05M20P001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование” финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в детската градина.

Резултатите от подбора ще бъдат поставени на  информационното  таблото  в детската  градина и на интернет  страницата  на Община Свищов- https//obrazovanie-sv.bg  

 

 БОРЯНА ЦОНОВА

Директор на ДГ „Чиполино“