ОБЯВА за провеждане на подбор за длъжността „Помощник възпитател“ в детска градина „Радост“
Медиа:

За провеждане на подбор за длъжността „Помощник възпитател“ по Проект BG05M20P001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

ОБЯВА
За провеждане на подбор за длъжността „ Помощник възпитател “ по Проект BG05M20P001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейските структурни и инвестиционни фондове.Дейност 2
Детска градина „Радост“ – град Свищов, общ. Свищов в качеството си на изпълнител на дейностите по проект „Активно приобщаване в системата на предучилищно образование“, обявява подбор за длъжността ПОМОЩНИК ВЪЗПИТАТЕЛ , код поНКПД 5312-3003 на пълен работен ден (8 часа). С класираните ще бъде сключен трудов договор от 04.03.2020 г. по чл. 67, ал.1, т. 2, във връзка с чл. 68, ал.1, т. 1 и чл. 70, ал.1 от Кодекса на труда.

ЗА ДЛЪЖНОСТТА ПОМОЩНИК ВЪЗПИТАТЕЛ В ДЕТСКА ГРАДИНА-1 РАБОТНО МЯСТО

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

– Помощник-възпитателят в детската градина подпомага учителя при обучението, възпитанието и социализацията на деца със затруднения в обучението или самообслужването. Осъществява сътрудничество между родителската общност, детската градина. Съдейства на учителите и ръководството на детската градина за привличане и задържане на децата в детската градина. Оказва съдействие на учителя за адаптацията на децата при провеждане на учебно- възпитателния процес. Осигурява необходимите санитарно-хигиенни условия за отглеждане и възпитание на деца от предучилищна възраст, съвместно с учителя отговаря за опазване живота и здравето на децата.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

Образователна степен: най – малко средно;

Професионален опит – не се изисква, ако има предоставя документ за това;

Познаване на ценностната система, празници,традиции и други характерни културни особености, с които да работи;

Много добри комуникативни умения;

Умения за работа с деца и родители от уязвими групи, както познаване, съпричастност и толерантност към проблемите им;

Допълнителни умения за работа- обучение компютърна грамотност/ако има такава/по Microsoft; Word , Excel;

Да не са осъждани;

Да са психически здрави;

Умения за работа в екип.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

– Заявление за участие до директора на ДГ „Радост”, град Свищов;
– Документ за самоличност (копие);
– Автобиография-професионална/Европейски формат/;
– Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителни квалификации;
– Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит./ако има такива/;
Образци на документите са достъпни от сайта https//obrazovanie-sv.bg и в ДГ”Радост”, град Свищов.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА:
– Разглеждане на постъпилите документи от комисия.
Краен срок за подаване на документи: 02.03.2020 г. /понеделник/ 17.00 часа. Документите се подават в ДГ „Радост” град Свищов, община Свищов, улица „Черни връх“ №62 от 09.00ч до 17.00ч /ОРИГИНАЛИТЕ СЕ НОСЯТ ЗА СВЕРЯВАНЕ/.
Възнаграждението на лицата се финансира изцяло от бюджета на Проект BG05M20P001-3.005- 0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование” финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г.
Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в Детската градина.
Резултатите от подбора ше бъдат поставени на информационното таблото на
детската градина и на интернет страницата https//obrazovanie-sv.bg

Директор:/п/
Силвия Иванова