ОБЯВЕН Е СПИСЪКА С ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ЕВРОПРОЕКТ

Във  връзка с обявената процедура за  подбор на персонал за изпълнение на проектни дейности, включени в обхвата на проект Проект „Социално – икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в община Свищов” финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, Договор Регистрационен номер по ОП РЧР BG05M9OP001-2.056-0015-C01 и Регистрационен номер по ОП НОИР BG05M9OP001-2.056-0015- 2014BG05M2OP001-C01, финансиран по процедура „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 2 от общинска администрациа публикуваха Списък на допуснатите до събеседване кандидати както и времеви график за провеждане на интервютата.

Със списъка на одобрените кандидати може да се запознаете тук