ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ „ПЪРВА КОПКА“ ЗА СТАРТИРАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА СТРОИТЕЛСТВО ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 Г.
Медиа:

На 31.01.2023 г. от 10:30 ч. в Професионалната държавна търговска гимназия „Димитър Хадживасилев“ – гр. Свищов се проведе официална церемония „Първа копка“ за стартирането на изпълнението на договор с предмет „Изпълнение на СМР – фасадна реставрация, енергоспестяващи мероприятия, вътрешен ремонт, ремонт на спортна площадка и нова мълниезащита в Професионална държавна търговска гимназия „Димитър Хадживасилев“, гр. Свищов“. Договорът е на стойност 2 987 998,84 лв. с вкл. ДДС и е сключен в изпълнение на проект BG16RFOP001-3.002-0004-С01 „Обновяване и модернизация на регионалната образователна инфраструктура чрез подобряване на материално-техническата база на 17 държавни професионални гимназии в системата на МОН в областите Велико Търново, Габрово, Ловеч, Русе и Търговище“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и е част от Процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“.

Основните дейности, които се предвижда да бъдат изпълнени по проекта, са както следва:

  • Фасадна реставрация;
  • Подмяна на дограмата;
  • Поставяне на вътрешна топлоизолация;
  • Подмяна на енергоизточника;
  • Вътрешен ремонт на сградата – боядисване на стаи и коридори;
  • Ремонт на спортната площадка;
  • Частичен ремонт на покрива;
  • Изграждане на мълниезащитна инсталация.

Безвъзмездната финансова помощ за строително-ремонтните дейности по проекта за ПДТГ „Димитър Хадживасилев“, гр. Свищов е 1 025 980 лв.

Гости на церемонията бяха инж. Георги Гугучков – областен управител на област Велико Търново, инж. Розалия Личева – началник РУО – В. Търново, д-р Генчо Генчев – кмет на Община Свищов, д-р Станислава Стоянова – заместник-кмет „Стопанска и финансова политика“ на Община Свищов, г-жа Любомира Петрова – секретар на Община Свищов, г-жа Румяна Кузева – началник отдел „Образование“ към Община Свищов, г-н Бончо Бонев – управител на фирмата изпълнител „Парсек Груп“, г-жа Лиляна Димитрова – директор ПДТГ „Димитър Хадживасилев“, общински съветници, представители на строителни фирми, колеги, ученици, спомоществователи и приятели на гимназията.

 

По информация на ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ – гр. Свищов