От любов към науката СУ „Димитър Благоев“ в Свищов с три модерни кабинета по физика, химия и биология

Ср е д н о училище „Димитър Благоев“ в Свищов с п е ч е л и проект по Националната програма на МОН „Изграждане на училищна STEM среда“. Иновативният център по природни науки ще включва
три модерни кабинети за изучаването на физика, химия и биология. В новите класни стаи ще има както интерактивни дъски с тъч дисплей, така и 3D принтери и скенери. Общият бюджет по Проекта е на стойност 326 650,50 лв. По този начин учителите ще могат да онагледяват учебния материал, а децата по-бързо ще научават новите неща. Освен това са предвидени лабораторни станции, мобилни дигитални комплекти, 3D модели и макети. Новият STEM център ще бъде обособен върху 200 кв. м. Ще бъде монтирана и рампа за деца със специални образователни потребности. Срокът за изпълнение на Проекта е до края на септември, което означава, че през следващата учебна година децата ще могат да се радват на новите си кабинети по природни науки. Предвидено е да има и кът за отдих и място за спорт с фитнес уреди. „Изграждането на Центъра за природни науки е малка стъпка за училището, но голям скок в подготовката за успешен старт в кариерата на учениците“, казва директорката на СУ „Димитър Благоев“ Цветанка Кирова. Тя е убедена, че в обновената учебна среда децата ще развият любов към науката и ще изградят умения, които ще им по служат в бъдеще. Училищният екип вече е подготвил материали за разширено изучаване по предметите химия, физика и биология. Централно място в разработения от педагозите учебен план заемат водата и различните начини, по които тя може да бъде изразходвана разумно и с мисъл за природата. Организирани са и посещения на ученически групи в местни пречиствателни станции и станции за преработване на отпадъци. „Водата, като понятие, започва да се изучава още в V клас в отделните модули по „Човекът и природата“. При разработването на STEM уроци ще се достигне до гъвкавост при трансфера на изучаването му от физична, химична и биологична гледна точка“, обяснява директорката. Предвидено е децата да работят в екип, като за целта ще бъдат разделяни на групи. „Засилването на практическото мислене ще помогне на учениците да разберат, че това, което се изучава, не е нещо написано само в учебника, а са нещата около нас и в нас“, казва още тя. Профилите, които предлагат в училището за обучението след VII клас са два – „Софтуерни и хардуерни науки“ и „Предприемачество“. Имат и професионална паралелка „Компютърна графика“. „Години
наред правим успешен прием. В момента почти всички паралелки са пълни с максималния брой ученици“, отбелязва моята събеседничка. В зависимост от интересите и желанията на учениците към всеки профил ще бъдат включени и допълнителни часове по природните науки. По този начин децата ще получат повече знания в различни сфери, което ще ги направи по-конкурентоспособни след получаването на дипломата за завършено средно образование. Директорката е на мнение, че така заложените профили в комбинация с изграждането на STEM център по природни науки ще допринесат за получаването на солидна база от знания. По думите , това ще повиши възможностите и мотивацията на учениците за по-нататъшно развитие и ще им подсигури повече умения за заетост, социална и професионална реализация. „В бъдеще STEM сферата ще играе основна роля в начина, по който функционира светът,и начина, по който се развива икономиката“, категорична е Кирова.
П р е з н а с т о я щ а т а учебна година в СУ „Димитър Благоев“ учат 784 ученици в дневна форма и четирима в самостоятелна. Те са разпределени в 35 паралелки от I до
XII клас. В школото има и подготвителна група за 5- и 6-годишни малчугани. Там се обучават 23 деца. От години училището е насочено към развитие на иновативни
методи и обогатяване на базата в крак със съвременните тенденции. Изграждането на новия център е поредният пример за това.

Източник: Аз-буки