Откриха обновеното училище в Овча могила
Медиа:

ОБЩИНА СВИЩОВ, в качеството си на бенефициент по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-1.036-0003-C01 от 21.11.2016 г. за проект „Обновяване на обекти на образованието в Община Свищов”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, проведе на 29 март 2018 г. официално откриване на обект: ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Овча могила.
На церемонията присъстваха кметът на община Свищов Генчо Генчев, кметът на с. Овча могила г-жа Нели Великова, които заедно с директора на учебното заведение г-жа Десислава Александрова прерязаха лентата на обекта. Други официални гости на откриването бяха заместник-кметът на община Свищов Анелия Димитрова, кметове на съседни села, изпълнителят на СМР г-н Донислав Джамбазов, учители и деца от учебното заведение.
Извършените дейности в учебното заведение включват: подмяна на прозоречна дограма, поставяне на енергоспестяващо осветление, топлоизолация на стени, монтаж на нов котел на пелети, ремонт на покрив, стълбища и санитарни помещения, осигуряване на достъп за хора в неравностойно положение и други дейности. Проектът пряко допринесе за подобряване качеството на живот и качеството на образованието на децата, посещаващи учебното заведение, осигурявайки сигурна, осъвременена и достъпна среда. Проектът цели обновяване и развитие на образователната инфраструктура и съобразяването и със съвременните потребности. Общата стойност за реализирането на проекта е 2 421 240,23 лева, като инвестиционните разходи за ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Овча могила са 503 148 лв. за СМР.

ЕКИП ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТA