Открита академична лекция на инвестиционна тематика изнесе проф. Стефан Симеонов пред свищовски студенти, преподаватели и граждани
Медиа:

Открита академична лекция на тема „Анализ на инвестиционни инструменти – допълнения към традиционните модели” изнесе проф. д-р Стефан Симеонов. Откритата лекция бе във връзка с проведен конкурс за академичната длъжност „професор” към катедра „Финанси и кредит” при Стопанска академия „Д. А. Ценов” в Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки; Професионално направление 3.8 Икономика; Научна специалност „Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (Финанси)”. Научният форум, на който присъстваха студенти, докторанти и преподаватели от различни специалности, бе открит от декана на факултет „Финанси” – проф. д-р Андрей Захариев. Приветствие към лектора и към присъстващите поднесе проф. д-р Поля Ангелова – зам.-ректор „Научноизследователска дейност и развитие на кадрите”. Тя подчерта, че през настоящия мандат се възстановява традицията за изнасяне на открити лекции от преподаватели, заели след успешно издържан конкурс нови академични длъжности.
В откритата лекция проф. Симеонов представи резултати от свои изследвания през последните 4-5 години, свързани с неговите научни интереси в областта на фондовите борси и инвестиционния анализ. С презентацията си лекторът запозна аудиторията с основните категории в систематиката на измерителите на борсовата активност и даде пояснения за информационната значимост на някои борсови индикатори и показатели на инвестиционна активност. Представи своя авторски модел Честотен анализ на променливостта и тренда (ЧАПТ), като заедно с методологията демонстрира и неговото емпирично приложение. Лекторът открои различията в аналитичната стойност и значимостта на модела (ЧАПТ) от тази, на дескриптивната статистика и тази, на познатите модели за анализ на променливостта на дохода от инвестиции.
Проф. Симеонов представи акценти от свое изследване за формирането на инвестиционен профил на борсово търгувани дружества, при което подчерта значимостта на борсовия профил за акции и показа приложимостта на представените преди това индикатори. Той демонстрира и практическото приложение на разгледаните методически модели от негово изследване за дружества от четирите индекса на БФБ. Представената тема предизвика интерес сред присъстващите и породи дискусия по темата.
В края на своята лекция проф. Ст. Симеонов се позова на мисъл на Салвадор Дали (създател на сюрреализма в живописта) „Истински творец е не онзи който е вдъхновен, а този, който вдъхновява другите”. В продължение изказа радостта си от това, че още от студентските си години е имал за пример преподаватели – ерудити, интелектуалци и обаятелни оратори като проф. Радко Радков, проф. Методи Кънев, проф. Атанас Дамянов, проф. Камен Каменов, проф. Румяна Лилова и др. За завършек на своята лекция проф. Ст. Симеонов пожела на себе си и своите колеги „да имаме много студенти, вдъхновени от науката, която преподаваме”.
Форумът завърши с изказвания от страна на зам.ректор проф. П. Ангелова, доц. Л. Несторов (р-л катедра „Обща теория на икономиката) и доц. Ал. Ганчев, които изразиха своето удоволствие от високото качество на представената лекция. „Истинско вдъхновение е да слушате лекциите на проф. Симеонов, а тази лекция е пример за представяне на една сложна материя по много разбираем начин. Виждаме колко иновативен и издържан е представеният метод”, подчерта зам.-ректорът. Проф. Ангелова заяви, че изнесената открита академична лекция е поредно доказателство, че свищовските студенти са облагодетелствани да учат в такава среда и да обогатяват и надграждат знанията си от преподаватели като проф. Симеонов.

Източник: СА „Д. А. Ценов”