Открита академична лекция на тема: Анализ на инвестиционни инструменти – допълнения към традиционните модели

Открита академична лекция
на тема:
Анализ на инвестиционни инструменти –
допълнения към традиционните модели
ще бъде представена от
проф. д-р Стефан Симеонов,
на 22.10.2020 г. (четвъртък) от 13:00 часа, в ауд. 16

във връзка с проведен конкурс за академичната длъжност „професор” към катедра „Финанси и кредит“ при Стопанска Академия „Д.А. Ценов“ в Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки;
Професионално направление 3.8 Икономика; Научна специалност „Финанси, парично обращение, кредит и застраховка (Финанси)“

По информация на: СА „Д.А. Ценов“