ОТКРИВАНЕ ПРОЦЕДУРА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ В СУ „ЦВЕТАН РАДОСЛАВОВ“

Във връзка с изпълнение дейностите на проект с Договор Регистрационен номер по ОП РЧР BG05M9OP001-2.056-0015-C01 и Регистрационен номер по ОП НОИР BG05M9OP001-2.056-0015-2014BG05M2OP001-C01 „Социално – икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в община Свищов“ финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 (ОП РЧР) и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 (ОП НОИР), по процедура „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 2, и съгласно Заповед № 154/28.01.2022 г. на директора на СУ „Цветан Радославов“ гр. Свищов се открива процедура за подбор на персонал за изпълнение на дейности по проект, както следва:

 1. Психолог за изпълнение на дейност „Засилване на мотивацията на ученици на възраст от 7 до 19 години и техните родители за участие в образователния процес“ – 1 позиция;
 2. Социален работник за изпълнение на дейност „Засилване на мотивацията на ученици на възраст от 7 до 19 години и техните родители за участие в образователния процес“ – 1 позиция;
 3. Медиатор за изпълнение на дейност „Засилване на мотивацията на ученици на възраст от 7 до 19 години и техните родители за участие в образователния процес“ – 1 позиция;
 4. Ръководител на група „Приказен свят“ за изпълнение на дейност „Допълнителни занимания за ученици по БЕЛ, за които българският език не е майчин и/или имат дефицити по БЕЛ“ – 1 позиция;
 5. Ръководител на група „От бабината ракла“ за изпълнение на дейност „Допълнителни занимания за ученици по БЕЛ, за които българският език не е майчин и/или имат дефицити по БЕЛ“ – 1 позиция;
 6. Ръководител на група „Аз обичам България“ за изпълнение на дейност „Допълнителни занимания за ученици по БЕЛ, за които българският език не е майчин и/или имат дефицити по БЕЛ“ – 1 позиция;
 7. Ръководител на група „Приказки без край“ за изпълнение на дейност „Допълнителни занимания за ученици по БЕЛ, за които българският език не е майчин и/или имат дефицити по БЕЛ“ – 1 позиция;
 8. Ръководител на група „Кръговрат“ за изпълнение на дейност „Допълнителни занимания за ученици по БЕЛ, за които българският език не е майчин и/или имат дефицити по БЕЛ“ – 1 позиция;
 9. Ръководител на група „Театрална работилница“ за изпълнение на дейност „Допълнителни занимания за ученици по БЕЛ, за които българският език не е майчин и/или имат дефицити по БЕЛ“ – 1 позиция;
 10. Ръководител на група „Здраве“ за изпълнение на дейност „Дейности насочени към кариерно консултиране и професионално ориентиране на учениците от етническите малцинства, вкл. роми и/или настанени в соц. жилище“ – 1 позиция;
 11. Ръководител на група „Биология за любознателни“ за изпълнение на дейност „Дейности насочени към кариерно консултиране и професионално ориентиране на учениците от етническите малцинства, вкл. роми и/или настанени в соц. жилище“ – 1 позиция;
 12. Ръководител на група „Астромагия“ за изпълнение на дейност „Дейности насочени към кариерно консултиране и професионално ориентиране на учениците от етническите малцинства, вкл. роми и/или настанени в соц. жилище“ – 1 позиция;
 13. Ръководител на група „Фолклорна математика“ за изпълнение на дейност „Дейности насочени към кариерно консултиране и професионално ориентиране на учениците от етническите малцинства, вкл. роми и/или настанени в соц. жилище“ – 1 позиция;
 14. Ръководител на група „Хокей на трева“ за изпълнение на дейност „Спортни занимания и изкуства за ученици от различни етноси чрез различен подход, допринасящ и допълващ езиковите знания и умения по БЕЛ с целевата група и стимулиране на творческите им способности в спорта и изкуствата“ – 1 позиция;
 15. Ръководител на група „Да играем тенис на маса“ за изпълнение на дейност „Спортни занимания и изкуства за ученици от различни етноси чрез различен подход, допринасящ и допълващ езиковите знания и умения по БЕЛ с целевата група и стимулиране на творческите им способности в спорта и изкуствата“ – 1 позиция;
 16. Ръководител на група „Магията на танца“ за изпълнение на дейност „Спортни занимания и изкуства за ученици от различни етноси чрез различен подход, допринасящ и допълващ езиковите знания и умения по БЕЛ с целевата група и стимулиране на творческите им способности в спорта и изкуствата“ – 1 позиция;
 17. Ръководител на група „Изкуство без граници“ за изпълнение на дейност „Спортни занимания и изкуства за ученици от различни етноси чрез различен подход, допринасящ и допълващ езиковите знания и умения по БЕЛ с целевата група и стимулиране на творческите им способности в спорта и изкуствата“ – 1 позиция;
 18. Ръководител на група – Лятна занималня „Приятели“ – 1 клас – 2 позиции;
 19. Ръководител на група – Лятна занималня „Приятели“ – 2 клас – 2 позиции;
 20. Ръководител на група – Лятна занималня „Приятели“ – 3 клас – 2 позиции;
 21. Ръководител на група – Лятна занималня „Приятели“ – 4 клас – 2 позиции;
 22. Ръководител на група – Лятна занималня „Приятели“ – 5-7 клас – 2 позиции.

Допълнителна информация за условията за кандидатстване и изискванията за заемане на длъжностите  е достъпна в публикуваните документи по процедурата:

Заповед за откриване на процедура за набиране, подбор и назначаване на персонал за изпълнение на проектни дейности

Процедура за подбор на персонал за допълнителни дейности

Обява за подбор на персонал за изпълнение на проектни дейности

Образци на документи за кандидатстване: Заявление (образец)

Образци на документи за кандидатстване: Автобиография (образец)

Образци на документи за кандидатстване: Декларация (образец)

Образци на документи за кандидатстване: Декларация (образец)

 

По информация на СУ „Цветан Радославов“