По-голямата част от кандидат-студентите в Свищовската академия избраха присъствения изпит пред дистанционния вариант

По-голямата част от кандидат-студентите в Свищовската академия избраха присъствения изпит пред дистанционния вариант
Медиа:

Изпитната сесия за месец юни от Кандидатстудентска кампания 2020 в Стопанска академия „Димитър А. Ценов” се проведе едновременно в присъствен и в дистанционен вариант. Над 70 % от кандидатстващите с изпит преди първото класиране предпочетоха присъствените изпити, които се проведоха в изпитния център на Академията при спазване на всички санитарно-хигиенни изисквания. Приветствие към кандидат-студентите поднесе Зам.-Ректора по „Студентска политика, институционални комуникации и продължаващо обучение“ на Стопанска академия – доц. д-р Румен Ерусалимов.
И при двете форми (присъствена и дистанционна) кандидат-студентите могат да избират между тестове по „Икономика”, „Икономическа география на България” или „Чужд език” (английски, немски или руски език) с по 60 въпроса, и „Математика” с 30 въпроса. Изпитните варианти се съставят автоматично от системата за генериране на тестове при стартиране на изпита и са индивидуални за всеки кандидат-студент.
Участниците в присъствения кандидатстудентски изпит, проведен на 27.06.2020 г., избраха да кандидатстват с тестове по икономика, география, английски и руски език. Средният успех, който постигнаха кандидат-студентите по четирите предмета е 4.00. Най-високата оценка – Отличен 6.00, получи Виктор Андреевич Денисов от гр. София, кандидатствал с изпит по руски език за специалност „Международни икономически отношения” в дистанционна форма на обучение.

Избралите дистанционния вариант на конкурсния изпит, използвайки електронната платформа за дистанционно обучение на Академията https://dl.uni-svishtov.bg, решаваха от домовете си тестове по „Икономическа география на България“ и английски език. Средният успех, който постигнаха е 4.38, като максималната оценка – Мн. Добър 5.25, получи Десислава Петрова Митова от гр. Костинброд, кандидатствала с изпит по география за специалност „Бизнес статистика и анализи” в редовна форма на обучение.
Освен с оценка от кандидатстудентски изпит в СА „Д. А. Ценов”, желаещите да станат свищовски студенти могат да участват в класирането и чрез: оценка от държавен зрелостен изпит, вписана в дипломата за средно образование или в раздел „Допълнително положени държавни зрелостни изпити”, проведени след 2008 г.; с пренесена оценка от успешно положен в годината на кандидатстване изпит в друго висше училище; с оценка от национални и международни олимпиади.

 

Първото класиране ще бъде обявено на 16 юли 2020 г. В него ще участват всички кандидатствали до момента с конкурсен изпит, а избралите другите три опции трябва да подадат документи най-късно до 15.07.2020 г. Записването на класираните студенти ще бъде в периода 16-22 юли 2020 г.
През учебната 2020-2021 година Свищовското висше училище осъществява прием на студенти в ОКС „бакалавър”  по 17 специалности на български език и две на английски език. Специалностите, по които обучението се провежда на български език са: Финанси; Застраховане и социално дело; Макроикономика; Счетоводство и контрол; Стопански и финансов контрол; Бизнес статистика и анализи; Маркетинг; Управление на проекти; Бизнес информатика; Международни икономически отношения; Индустриален бизнес и предприемачество; Аграрна икономика; Икономика на търговията; Икономика на туризма; Стопанско управление; Публична администрация; Екомениджмънт. За избралите да се обучават на английски език, специалностите са Международен бизнес и Бизнес икономика. Обучението в ОКС „бакалавър” се осъществява и в трите форми – редовна, задочна и дистанционна, като дистанционните студенти могат да избират дали да провеждат присъствените си изпити в Свищов или в някой от изнесените центрове на Академията в София, Стара Загора и Добрич. Новоприетите свищовски студенти, записани през 2020 г. в първи курс, редовна форма по държавна поръчка ще имат право на безплатно настаняване в студентски общежития през първата година от обучението си.
Актуална информация за приема на студенти през 2020 г. в различните степени, специалности и форми на обучение, се публикува на сайта на Стопанска академия „Димитър А. Ценов” – Свищов

Източник: СА „Д.А.Ценов“