ПО НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ ОБЩИНА СВИЩОВ ЩЕ РЕАЛИЗИРА ПОРЕДЕН ПРОЕКТ ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА

Проект на Община Свищов, на общата стойност 1 997 420.00 лева, е одобрен за реализиране по Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България

Проектното предложение „Модернизация на образователната среда в сградата на филиал на ДГ „Васил Левски“, находящ се на ул. „Плевенско шосе“ № 5, град Свищов“, по процедура „Модернизация на образователна среда” предвижда дейности и мерки, насочени към осигуряване на благоприятна, иновативна и модерна, енергийно ефективна и функционална образователна инфраструктура в сградата на филиала.

За модернизацията и обновяването на образователната инфраструктура на сградата се предвижда да се направи основен ремонт, който да подобри и гарантира здравословни и качествени условия за грижи за децата и работа за персонала. По Дейност 1: Основен ремонт, реконструкция, основно обновяване, пристрояване, надстрояване на предучилищна образователна среда за придобиване на цялостен обновен облик на образователната институция предстои да се извърши топлоизолация на стени, покрив, ремонт на отоплителната инсталация чрез подмяна на горивната система, изграждане на инсталация за загряване на вода от слънчева енергия, подмяна на осветителната инсталация, както и подмяна на амортизираните кухненски уреди с енергоефективни и комбинирани уреди, работещи на газ и ел. енергия. Повишената енергийна ефективност на сградата и нейната модернизация ще доведе до подобряване на средата, в която пребивават децата и ще доведе до намаляване на разходите за енергоносители и по-ефективното им управление. По Дейност 2: Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на сградите/помещенията на детската градина е предвидено: оборудване и обзавеждане за кухня, разливочни и складови помещения; компютърно оборудване и обзавеждане; оборудване и обзавеждане за занимални и спални помещения; оборудване за физкултурен салон.

ДГ „Васил Левски“ – филиал е открита на 1 януари 1970 г. като ЦДГ №4 „Малчика“. В сегашната сграда детската градина функционира от 1986 г. Повечето от децата са от етническите малцинства. През годините усилията на екипа на детската градина са насочени на базата на широко публично доверие и уважение да се сведе до минимум отпадането на деца от детската градина, а обхватът на децата, подлежащи на задължителна предучилищна подготовка, да е максимален. От 2021 г. в партньорство с Община Свищов екипът на градината участва в реализирането на проект „Социално – икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в община Свищов“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ и НП „Развитие на човешките ресурси“. Все по-големият брой деца, посещаващи детското заведение през последните години, е категорично доказателство за високото качество на предлаганата образователна услуга и нарастващото доверие на семействата към образователната институция. Грижата и възпитанието в култура и доверие на взаимоотношенията между деца-учители-родители е една от ценностите, залегнали в основата на стратегията на ДГ „Васил Левски“.

От учебната 2023/2024 г. децата в градината са 84, а групите вече са 1 яслена и 4 градински. За тях се грижи персонал от 20 души.

 

Източник: ПРЕСЦЕНТЪР –  ОБЩИНА СВИЩОВ