Покана за провеждане на общо събрание на представителите на студентите и докторантите

П О К А Н А

Студентски съвет, като се съобразява с епидемичната обстановка и с указанията, дадени от Зам.-министъра на МОН (Становище, № 94-5595/19.03.2021 г.), със свое решение от Заседание, проведено на 24.03.2021 г. (Протокол № 25)

свиква

Общо събрание на представителите на студентите и докторантите

Заседанието ще бъде проведено в дистанционна форма във виртуална стая с ограничен достъп на 03.04 2021 г. (събота) от 10:00 ч. при следния проект за дневен ред:

Одобряване участието на техническо лице с функции на администратор на виртуалната стая.
Отчет за дейността на СС през периода 28.11.2019 г. 31.03.2021 г.
Утвърждаване на процедура за избор при попълване квотата на представителите на студентите и докторантите в ОС на СА
Издигане на кандидатури за представители на студентите и докторантите за попълване квотата на представителите на студентите и докторантите в Общото събрание на СА
Избор на представители на студентите и докторантите за попълване квотата на представителите на студентите и докторантите в Общото събрание на СА.
Други.
Настоящата Покана и информация за достъп до виртуалната стая ще бъдат изпратени до представителите, избрани от студентските групи и докторските програми на служебно генерирания във връзка с обучението в СА „Д. А. Ценов“ – Свищов и/или друг посочен от тях имейл.

Въпросите си относно провеждането на Общото събрание на представителите на студентите и докторантите може да задавате на имейл: ssavet@uni-svishtov.bg .

Разчитаме на Вашата коректност и отговорност!