ПОКАНА за участие в кръгла маса на тема: „Статистически измерения на регионалните различия и неравенства между северна и южна България“
Медиа:
ПОКАНА
за участие в кръгла маса на тема:
„СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗМЕРЕНИЯ НА РЕГИОНАЛНИТЕ РАЗЛИЧИЯ И НЕРАВЕНСТВА МЕЖДУ СЕВЕРНА И ЮЖНА БЪЛГАРИЯ“
Свищов, 17 октомври 2020 г., 13 часа
Стопанска академия „Д.А.Ценов“, Свищов
Организационният комитет на събитието най-сърдечно отправя настоящата ПОКАНА към изследователи и практици, студенти и докторанти, които се вълнуват от проблемите на регионалните различия и неравенства в България.
Кръглата маса е организирана в изпълнение на научноизследователски проект №13-2020 „Статистически измерения на регионалните различия и неравенства между Северна и Южна България“, финансиран със средства по Наредба на МОН за насърчаване на научно-изследователската дейност.
 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

 

Доц. д-р Красимира Славева

Ръководител на проекта

Доц. д-р Пламен Петков –

Ръководител катедра

„Статистика и приложна математика“

Доц. д-р Стела Касабова

Гл. ас. д-р Ваня Ганева

 

 

РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ 

Председател:

Проф. д-р Поля Ангелова

Членове:

Доц. д-р Пламен Петков

Доц. д-р Красимира Славева

Доц. д-р Стела Касабова

Доц. д-р Маргарита Шопова

Доц. д-р Екатерина Тошева

Доц. д-р Атанас Атанасов

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ

Участието в кръглата маса е без такса

20 СЕПТЕМВРИ 2020 Г. – изпращане на заявка за участие и резюме на доклада на е-mail: s.kasabova@unisvishtov.bg

30 СЕПТЕМВРИ 2020 Г. – изпращане на докладите на е-mail: s.kasabova@unisvishtov.bg

 

Заявка за участие може да изтеглите от ТУК.
Макет на доклада може да изтеглите от ТУК

Покана за кръглата маса може да изтеглите ТУК

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ФОРМАТА НА ДОКЛАДИТЕ:

  • Заглавие на доклада на български и английски език- главни букви, Times new roman, 14 ptbold, центриран текст;
  • Научно звание, степен, име и фамилия на автора, месторабота – Times New Roman, 12 pt, центриран текст;
  • Резюме на български и английски език: Times New Roman, 12 ptItalic, двустранно подравнен текст, не повече от 10-15 реда.
  • Ключови думи на български и английски език: Times New Roman, 12 ptItalic, двустранно подравнен текст;
  • JEL класификация на публикациите с икономически характер;
  • Размер на страницата: 21.59 см × 27.94 см (Letter), горно поле 5.08 см, долно поле 2.54 см, ляво поле 3.05 см, дясно поле 5.69 см, gutter 0 см, горен колонтитул (header) 4.32 см и долен колонтитул (footer) 2.54 см. Шрифтът е Times New Roman, 12 pt, двустранно подравняване. Междуредие – 1 линия (Single). Максималният брой страници е 8 (осем), в които се включват заглавията, формулите, таблиците, фигурите и литература. Страниците не се номерират.
  • Цитиране: по изискванията на APA Библиографско цитиране.
  • Наименование на файла: име и фамилия на автора, например: Ivan_Ivanov.doc

Всеки автор носи отговорност за отстояваните идеи, съдържанието и техническото оформление на своя текст.

 

17 ОКТОМВРИ 2020 Г. – Регистрация на участниците и провеждане на кръглата маса в СА „Д. А. Ценов“ – Свищов. Сборникът доклади се получава при регистрацията на участниците.

 

Провеждането на кръглата маса ще бъде съобразено с епидемиологичната обстановка в страната. Възможно е кръглата маса да се проведе дистанционно.

 

Работни езици: български, английски и руски език.

Адрес за кореспонденция:
СА „Д. А. Ценов”
катедра „Статистика и приложна математика“
ул. „Емануил Чакъров” № 2
5250 гр. Свищов

Лица за контакти:
Доц. д-р Красимира Славева
Телефон за връзка: + 359 631 66320
Е-mail: k.slaveva@uni-svishtov.bg

 

По информация на: СА „Д. А. Ценов”