„Поуките за икономиката и образованието от пандемията COVID-19” – национален конкурс „Млад икономист 2021 г.”

Управителният съвет на Съюза на икономистите в България обявява седемнадесетия национален конкурс „Млад икономист 2021 г.”, който традиционно се провежда под надслов „Гласът на младите за силна икономика”, на тема: „Поуките за икономиката и образованието от пандемията COVID-19”.

Право на участие в конкурса имат: ученици в средни училища, без ограничения на специалността; студенти /бакалавър, магистър/, докторанти и асистенти в български и европейски университети; млади предприемачи до 35 годишна възраст.

Всеки автор може да участва в конкурса индивидуално или в екип с една разработка. Докладите трябва да бъдат написани на български език. Пълният текст на разработката следва да бъде до 10 стандартни номерирани компютърни страници, вкл. фигурите и таблиците. /Условията за участие в конкурса могат да бъдат намерени на интернет страницата на СИБ: www.bgeconomist.bg/.

Докладите се представят до 26 май 2021 г. в два екземпляра на хартиен носител на адрес: гр. София 1000, ул. „Г.С. Раковски” №108, Съюз на икономистите в България,
ет. 4, стая 420 – За конкурса „Млад икономист 2021г.”
и по електронен път на адрес: unieconom@abv.bg (За справка: тел. 02 9871847; 0877 011 710; 0889 442 821).

Церемонията по тържественото награждаване на участниците в конкурса „Млад икономист 2020г.” ще се състои на 11 юни 2021 г., по повод честването на Деня на икономиста, в гр. София, зала 4, Национален дом на науката на техниката, ул. „Г. С. Раковски” 108.

Източник: СА „Д.А.Ценов“