Предприемаческото поведение на студентите изследваха Свищовската академия, УНСС – София и ИУ – Варна
Медиа:

Онлайн кръгла маса на тема „Изследване на предприемаческото поведение на студентите от СА „Д. А. Ценов”– Свищов, УНСС – София и ИУ – Варна” се проведе в Стопанска академия „Димитър А. Ценов”. Във форума взеха участие членове на академичното ръководство, декани на факултети, членове на катедра „Индустриален бизнес и предприемачество”, докторанти и студенти към катедрата. Чрез видео конферентна връзка се включиха над 40 преподаватели, докторанти и студенти от други катедри на Академията и партньорите от катедра „Индустриален бизнес” към УНСС – София и от катедра „Индустриален бизнес и логистика” към ИУ – Варна.
Кръглата маса откри доц. д-р Искра Пантелеева, ръководител на проект № 10-2020 и ръководител на катедра „Индустриален бизнес и предприемачество”. Тя подчерта значимостта на проблематиката и важността на предприемачеството и предприемаческото поведение на студентите за личностното развитие на младите хора и за националната икономика. Доц. Пантелеева постави акцент върху доброто взаимодействие с партниращите университети като крачка напред към разработването и осъществяването на бъдещи съвместни инициативи и проекти.
Приветствие към участниците във форума и към проектния екип отправи проф. д-р Марияна Божинова – ректор на Стопанската академия. Проф. Божинова подчерта актуалността на темата на направеното изследване и заяви, че реализираният проект е в хармония с предприетата от трите висши училища политика на сближаване и интегриране, основана на създаване на образователни клъстери, единият от които е именно в направленията маркетинг и предприемачество.
Гл. ас. д-р Петя Биолчева (УНСС – София) и гл. ас. д-р Стефан Калпачев (ИУ – Варна) – участници в научноизследователския екип на проекта, поздравиха присъстващите на форума, изразиха своето задоволство от съвместната междукатедрена работа и заявиха готовност за участие и в бъдещи инициативи между сродните катедри.
Резултатите от изпълнението на проекта бяха представени от проектния екип. Гл. ас. д-р Явор Станев запозна аудиторията с научноизследователския екип, изпълнил проекта и с основните методико-организационни параметри на проекта. Гл. ас. д-р Емил Николов представи резултатите от проведеното емпирично проучване, в което бяха включени студенти от СА „Д. А. Ценов”– Свищов, УНСС – София и ИУ – Варна, обучаващи се в редовна, задочна и дистанционна форма, в ОКС „бакалавър” и ОКС „магистър”. Той сподели, че данните са показателни за наличието на предприемачески нагласи сред изследваните студенти. Съществен дял от тях (26%) планират да стартират собствен бизнес, а 18% вече са действащи предприемачи. Основните мотиви, стимулиращи предприемачеството сред студентите са възможността за себереализация, по-голямата лична и професионална удовлетвореност, подобряването на материалното състояние и не на последно място – постигането на независимост. Най-съществено влияние за формиране на предприемачески нагласи сред изследваните студенти оказват действащи успешни предприемачи, които те познават, както и родителите им. Интересно е също така, че почти 94% от студентите, които вече имат изграден собствен бизнес, отново биха поели по пътя на предприемачеството, ако трябваше да вземат това решение сега. Според представените резултати обаче, немалка част от анкетираните студенти (12%) са имали собствен бизнес, но са били принудени да го прекратят. Като основни причини за своя неуспех те посочват бюрокрацията и свръхрегулацията на бизнеса, данъчната и осигурителната тежест и нелоялната конкуренция. Въпреки това, позитивното е, че преобладаващата част от тях (63%) отново биха стартирали собствен бизнес. Интересен факт също така е, че според 87% от анкетираните студенти придобитите знания, умения и опит имат по-голямо значение за формирането на успешния предприемач, отколкото вродените дарби и генетични заложби. В тази връзка почти всички анкетирани (95.5%) считат, че икономическото образование в най-голяма степен спомага за успешното стартиране и управление на бизнес.
Доц. д-р Анастасия Марчева представи резултатите от проведения, като част от дейностите по проекта, международен конкурс за студентско есе на тема: „Младежкото предприемачество – състояние, проблеми, възможности”. Бяха представени седемте тематични направления, които можеха да бъдат избрани от студентите. До провеждане на кръглата маса 115 студента, обучаващи се в бакалавърска и магистърска степен в 15 университета, разположени в 7 държави, са представили своите есета. Доц. Марчева посочи, че най-голям брой есета са свързани с тематичните направления „Предприемачество по време на криза – мисията (не) възможна” и „Предприемачът – качествата, характеристики и жизнена линия, превръщащи го в атрактивна личност и модел за бизнес поведение”. Поради проявен интерес, срокът е удължен до 30 ноември. След рецензиране есетата ще бъдат публикувани в сборник, а участниците ще получат сертификат. Международният конкурс разкрива възможности за създаване на студентски изследователски мрежи в областта на младежкото предприемачество.
Закривайки научния форум доц. Пантелеева обобщи, че очакванията на участниците в кръглата маса и на научноизследователския екип, реализирал проекта, са резултатите да достигнат до широк кръг заинтересовани страни, да се поддържат и развиват връзките между младите хора, университетите и бизнеса. Тя изказа благодарност към партньорите по проекта и подчерта, че изследователската мрежа от сродни катедри от СА „Д. А. Ценов”– Свищов, УНСС – София и ИУ – Варна, ще продължи да се развива, да организира още много форуми, да реализира нови проекти и други активности на принципа за споделени ценности и ресурси.

По информация на: СА „Д. А. Ценов“