Препоръки за дейността на детските градини в периода на въведени ограничения

След многобройни запитвания от общините, НСОРБ Ви информира за препоръките на Министерството на образованието и науката за организацията на работата на детските градини в периода на въведените ограничения за дейността им. Препоръките на МОН За периода на преустановеното посещаване на детски градини директорите, в зависимост от условията и възможностите, да организират педагогическо взаимодействие в електронна среда. Педагогическите и непедагогически или друга дейност на открито чрез подвижни съоръжения и елементи. Същевременно предлага да се определят необходимите за представяне документи и становища, по които се издава разрешението за строеж за промяна на предназначението на самостоятелни обекти без извършване на строителни и монтажни работи. НСОРБ смята за ненужно въвеждането на нов регистър на подлежащите на отчуждаване имоти. Общините са длъжни да приемат Стратегия за управление на общинската собственост и годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост, която задължително съдържа данни за обектите, за изграждането на които е необходимо отчуждаване на частни имоти. Като цяло Законът за общинската собственост съдържа необходимите гаранции за приемане на обосновани, обществено полезни и адекватни решения по придобиване, управление и разпореждане с общински имоти в интерес на местната общност, както и по отношение правата на собствениците на отчуждени имоти за задоволяване на общински нужди, които не могат да бъдат задоволени по друг начин. НСОРБ с допълнителни предложения по Закона за устройство на територията специалисти следва да се насърчават да осъществяват трудовата си заетост, следвайки методическите указани в писмо №9105-406 от 27 ноември. Директорите следва да въведат непълно работно време за целия или част от периода, като се съобразят по възможност с желания. Продължителността на работното време следва да бъде поне половината законоустановеното. Където не е възможно дистанционно обучение, директорът може да предостави платения годишен отпуск на работника или служителя и без негово съгласие, вкл. за тези с по-малко от 8 месеца трудов стаж. Заповедта за преустановяване на работа на детската градина за целия период или за част от него дава право на работника/ служителя да получи брутното си възнаграждение, съгласно чл. 267а от Кодекса на труда.

За пояснения и допълнителна информация: Теодора Дачева, зам.- изпълнителен директор на НСОРБ, e-mail: t.dacheva@namrb.org.

 

Източник:

НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ