ПРЕУСТАНОВЯВА СЕ ВРЕМЕННО ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

З А П О В Е Д
№ 1710 РД-01-03
гр. Свищов, 17.11.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на решение на Кризисен щаб при Община Свищов (Протокол № 22/17.11.2020 г.), при отчитане процента на заболеваемост на персонала в детските градини и усложнената епидемична обстановка на територията на община Свищов,

Н А Р Е Ж Д А М

Считано от 18.11.2020 г. до 30.11.2020 г., да бъде преустановена дейността на детските градини на територията на община Свищов.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на директорите на детските градини за сведение и изпълнение, както и да се оповести на интернет страницата на Община Свищов.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Румяна Кузева – началник отдел „Образование“ при Община Свищов.

ИВАН ШОПОВ
ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА СВИЩОВ
Съгл. Заповед № 1703 РД-01-03/13.11.2020 г.