Приеха нова Стратегия за развитие на висшето образование в странта

Нова стратегия за развитие на висшето образование беше в Република България за периода 2021-2030 година беше окончателно приета от Народното събрание.
„По време на дебатите изразих своето становище, че предложената Стратегия е един балансиран и осъвременен документ, съобразен с всички актуални предизвикателства, възникващи, както от процесите в сферата на висшето образование, така и от промените извън нея, който същевременно предлага изключително прецизен и детайлен план за справяне с тях. Тя съчетава в себе си установените дългогодишни академични традиции и добри практики с адаптивност към динамичните условия на средата и възникващите предизвикателства“, каза д-р Станислава Стоянова, депутат от ПГ на ПП ГЕРБ и част от академичния състав на Свищовската академия. Документът се характеризира от високото си качество, което се дължи на факта, че е разработен на базата на SWOT-анализ на актуалното състояние на системата на висшето образование в България, съобразен е с всички свързани нормативни актове и стратегически документи от българското законодателство, както и с препоръките на Европейската комисия- за развитието на висшето образование.
„Заложената в Стратегията визия за развитие на висшето образование в България е в унисон с провежданата от Правителството политика за приоритетно стимулиране развитието на българското образование и удовлетворява всички заинтересовани страни, като отчита техните нужди и препоръки. Поставените в Стратегията цели обхващат пълния набор от мерки, дейности и инструменти необходими за тяхното постигане. Безкомпромисното им изпълнение ще гарантира постигането на една диференцирана и гъвкава система от висши училища, които да функционират като успешни партньори и конкуренти на европейските университети, изпълняващи образователна, изследователска и културна мисия в полза на обществото, чрез провеждане на фундаментални и приложни научни изследвания, и чрез осигуряването на качествено образование“, допълни д-р Стоянова.

20201127110447Strategia za visheto obrazovanie