ПРИЕМ СЛЕД 7 КЛАС В ПДТГ „Д. ХАДЖИВАСИЛЕВ“
Медиа:

Община Свищов и Отдел „Образование“ ще Ви представят всеки ден информация за училищата, които предлагат прием след завършен 7 клас за учебната 2020-2021 година.

 

Днес на Вашето внимание представяме възможностите за обучение в ПДТГ „Димитър Хадживасилев“

 

Професионална държавна търговска гимназия „Димитър Хадживасилев“ гарантира:

Качествена общообразователна и професионална подготовка:

 • интензивно и разширено изучаване на АЕ;
 • възможност за изучаване на френски език;
 • прилагане на интерактивни педагогически технологии и ИКТ ;
 • практическо обучение в реална работна среда.

Стипендии за:

 • постигнати отлични образователни резултати;
 • подпомагане достъпа до образование;
 • подпомагане на ученици с трайни увреждания;
 • подпомагане на ученици без родители.

Възможност за развитие на лидерски умения и компетенции, чрез:

 • участие в разнообразни извънкласни форми на обучение;
 • участие в олимпиади, състезания и конкурси;
 • работа в учебно-тренировъчни фирми;
 • участие в национални и международни проекти с партньорски организации;
 • участие в доброволчески инициативи;
 • кариерно консултиране.

 

 • Възможност за безплатно обучение в международно утвърден курс по компютърни мрежи – CCNA – I модул;
 • Възможности за сертифициране на компетентности на учениците с международно признати документи от Университет ГРИНУИЧ – ЛОНДОН (за владеене на професионален английски език);
 • Безплатни учебници за нуждаещи се ученици;
 • Възможност за настаняване в общежитие на СА ,,Димитър А. Ценов“ на преференциални цени и отлични битови условия.

 

Професия: „СИСТЕМЕН ПРОГРАМИСТ“

Една нова професия, чието търсене се обуславя от:

 • бързото разпространение на компютърните технологии и необходимостта от сложен софтуер;
 • информатизиране на всички сфери на икономиката и социалната сфера;
 • бърз растеж в многообразието от компютърни архитектури, всяка от които изисква собствен слой основен софтуер.

 

Учениците ще получат компетентности за:

Програмиране на съвременни езици, логическо и алгоритмично мислене, умения за самостоятелна работа и работа в екип; приложения за мобилни устройства за всички популярни операционни системи; умения за WEB дизайн  с HTML 5, CSS 3, JavaScript и готови платформи; създаване и управление на бази данни; компютърна графика и дизайн с Corel Draw и Adobe Photoshop; поддръжка и асемблиране на компютърни системи; изграждане и администриране на компютърни мрежи; хардуерна и софтуерна поддръжка.

 

Възможна реализация: Завършилите специалността могат да работят във всички направления на икономика на знанието. Позволява гъвкаво работно време, работа от разстояние за български и чуждестранни фирми и високо заплащане.

 

Форма на обучение: дневна

Интензивно изучаване на английски език.

Изходящо образователно равнище: Диплома за средно образование след завършен XII клас, ТРЕТА степен на професионална квалификация по професия „Системен програмист“ и европейско приложение към Свидетелството за професионална квалификация.

 

Професия: „ОРГАНИЗАТОР ИНТЕРНЕТ ПРИЛОЖЕНИЯ“

Обучението съответства на нарасналото търсене на специалисти, които наред с икономическите си познания, притежават компютърни умения, могат да използват модерни софтуерни продукти, владеят чужди езици. Завършилите специалността притежават задълбочени, профилирани и специализирани знания и умения в областта на приложенията на информационните технологии в бизнеса.

Учениците ще могат да:

 • проектират, разработват и поддържат електронни продукти за решаване на разнообразни бизнес задачи;
 • разработват програмен код с използване на подходящи алгоритми и структури от данни;
 • създават динамични сайтове в Интернет;
 • работят със системи за eлектронни разплащания;
 • ползват различни търговски и банкови услуги в Интернет;
 • вземат аргументирани решения в областта на информационните и комуникационни технологии и електронния бизнес;
 • създават рекламни и печатни материали.

 

Възможна реализация: Завършилите специалността са подготвени да прилагат новите информационни технологии в различни области на икономиката – в маркетингови агенции, банки и застрахователни дружества, в търговията, транспорта, държавната администрация, като аналитици, проектанти, експерти, консултанти. Знанията и уменията позволяват успешно създаване на собствен бизнес.

 

Форма на обучение: дневна

Разширено изучаване на английски език.

Изходящо образователно равнище: Диплома за средно образование след завършен XII клас, ТРЕТА степен на професионална квалификация по изучаваната професия и европейско приложение към Свидетелството за професионална квалификация.

 

ЗА ИНФОРМАЦИЯ И КОНТАКТИ:

гр. Свищов 5250, ул. „Димитър Хадживасилев“ №11, тел.:  0631/ 6 43 84, 0 631/ 6 43 84, dtg.svishtov@gmail.coм, www.dtg-svishtov.com