ПРИЕМ СЛЕД 7 КЛАС В СУ „Д. БЛАГОЕВ“
Медиа:

Община Свищов и Отдел „Образование“ ще Ви представят всеки ден информация за училищата, които предлагат прием след завършен 7 клас за учебната 2020-2021 година.

Днес на Вашето внимание представяме възможностите за обучение в СУ „Димитър Благоев“

 

ПРОФИЛ „ХАРДУЕРНИ И СОФТУЕРНИ НАУКИ“

Описание на паралеката
Обучението в профил „Софтуерни и хардуерни науки“ дава възможност за задълбочено и трайно овладяване на основните компютърни дисциплини.
СУ „Димитър Благоев“ разполага с подходяща материална база – изградени и оборудвани са 4 компютърни кабинета, позволяващи работа на всеки ученик на персонален компютър.
Обучението в паралелка с профил „Софтуерни и хардуерни науки“ осигурява качествена подготовка не само в сферата на информатиката и информационните технологии, но също така и по английски език и математика.
Уменията за работа с различен софтуер, задълбочените познания по информационни технологии и английски език дават възможност на учениците да постигнат кариера в най-бързо развиващия се и най-високо платен сегмент от пазара на труда.

Какво ще учим?
• В часовете по Програмиране ядрото на изучаваните езици включва Visual Basic, C#, JavaScript. Специфичната подготовка позволява придобиване на знания и умения за работа с обектно-ориентираното програмиране, алгоритмите и структурите от данни, работа с бази от данни, разработката на софтуер.
• С обучението си по WWW програмиране учениците се въвеждат в основите на разработката и изграждането на уеб сайтове. Учениците ще се запознаят с основите на съвременните технологии за WEB разработка – HTML5, CSS3 и JavaScript.
• В часовете по Компютърна графика се изучават програми за обработка и създаване на цифрови изображения с илюстративен характер, предназначени не само за печат, но и за Уеб и други медии.

Балът се формира по следния начин:
удвоена оценка от изпита по БЕЛ; удвоена оценка от изпита по математика; оценката от информационни технологии от свидетелство за завършено основно образование; оценката от чужд език от свидетелство за завършено основно образование.

 

ПРОФЕСИЯ „КОМПЮТЪРЕН ГРАФИК“, СПЕЦИАЛНОСТ „КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА“

Описание на паралеката.
Специалност „Компютърна графика“ е наследник на профил „Изобразително изкуство“. Обучението в тази специалност има за цел учениците да придобият изобразителна и визуална култура, да съчетават новите технологии и класическите изкуства за максималното усвояване на художествените средства и постигането на оригинален графичен, виртуален и медиен продукт. Те получават основни познания и умения за създаване, обработка и манипулация на компютърни изображения, прилагат дигитални изображения за мултимедийна анимация.
Учениците от горните класове имат възможност на обучение във фирми от професионалната област. Завършилите тази специалност могат да работят като: графичен и мултимедиен дизайнер, илюстратор, рекламен агент, студиа за видео и кинопродукция и др.
Учениците, завършили специалност „Компютърна графика” придобиват трета степен на професионална квалификация и професия „Компютърен график”.

Какво ще учим?
• В часовете по Графичен дизайн и реклама учениците работят с програми за работа с графика – PhotoShop, Illustrator и др. Учениците правят визуална обработка на снимки и изображения, създават колажи и цифрови графики, придобиват умения цялостно разработване на фирмени реклами, информационни носители и уебдизайн.
• С обучението си по Фотография и видеотехника се изучават новите технологии на носители на изображения, видео и цифрова фотография като се развиват професионалните интереси на учениците и се формира творческото им отношение.
• В часовете по Компютърна графика се изучават програми за обработка и създаване на цифрови изображения с илюстративен характер, предназначени не само за печат, но и за Уеб и други медии.

Балът се формира по следния начин:
удвоена оценка от изпита по БЕЛ; удвоена оценка от изпита по математика; оценката от изобразително изкуство от свидетелство за завършено основно образование; оценката от чужд език от свидетелство за завършено основно образование.

 

ЗА ИНФОРМАЦИЯ И КОНТАКТИ:

град Свищов 5250, ул. „Петър Ангелов“ №17, тел.: 0631/60601

soudblagoev@gmail.com, blagoevschool@abv.bg, www.blagoevschool.org