ПРОЕКТ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „УСПЯВАМЕ ЗАЕДНО“
Медиа:

25 деца от първа възрастова група на ДГ „Чиполино“, техните родители и учители се включиха в Национална програма „Успяваме заедно“ през учебната 2020/2021 година. Основната цел на проекта, който беше спечелен от педагогическия екип е да се осигури плавен преход от семейната среда към детската градина и да се създадат условия за позитивно взаимодействие учител – дете – семейство, чрез съвместни дейности за повишаване качеството на възпитателно – образователния процес. По този проект ще бъдат обособени кът за родители и кът за уединение на децата.

Дейностите по модула са приложими само за деца, които постъпват за първи път в детска градина и към техните родители. По модула е допустимо изпълнението на следните дейности:
1. Изграждане на подкрепяща, приемна, безопасна, мултикултурна, интерактивна 4 среда;
2. Създаване на условия за работа със семейната общност в рамките на детската градина;
3. Изработване и прилагане на ефективни мерки за осигуряване на плавен преход на детето от семейната среда към детската градина;
4. Организиране на събирания за споделяне на опит в рамките на детската градина, в т.ч. и със семейната общност
Дейностите може да бъдат планирани и изпълнявани в предложената последователност и съдържание, но може да бъдат допълвани с дейности, инициирани от детската градина в съответствие с конкретните потребности.