Проект „Услуги за ранна интервенция на уврежданията и семейна подкрепа“

От началото на месец юли 2019 година Община Свищов в партньорство с Фондация „ЕКИП“ – гр. София, реализира Проект „Услуги за ранна интервенция на уврежданията и семейна подкрепа“, № BG05М90Р001-2.032-0004, „Социално включване в общността“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Като част от дейностите по Проекта на територията на община Свищов функционира нова интегрирана социална услуга, осигуряваща професионална подкрепа за малки деца от раждането до шестгодишна възраст с изоставане в развитието, увреждания, атипично поведение, социални и емоционални затруднения, или малки деца, при които има голяма вероятност за изоставане преди да тръгнат на училище. Екип от специалисти в т.ч. логопед, психолог, рехабилитатор, педагози, социални работници и др. подпомагат детското развитие във всички области, като същевременно допринасят за развитието на компетенции у родителите за разбиране и насърчаване на умения и възможности на децата. В предвид спецификата на схемата, приоритетно се приемат деца, чиито родители са безработни и неактивни на пазара на труда. Дейностите в Центъра повишават способността на семействата да се справят с житейски ситуации в т.ч. бедност, безработица, социална изключеност, а това съществено допринася за подобряване качеството на живот на децата.
В периода на изпълнени на Проекта се отчита отлично партньорство между социалната услуга, Отдел „Образование“ на Община Свищов, директори и учители от детските градини на територията на общината. Активното ангажиране на образователните институции съществено допринесе за първоначалното популяризиране на възможностите, които предоставя услугата, за привличане на семействата от целевата група, както и за изграждане на доверителни отношения с родителите. В последствие голяма част от родителите заявиха желанието си, терапевтичната работа с децата да се провежда в детската градина, а добрата организация позволи това да не нарушава режима и програмата в детските заведения. Създадоха се условия и предпоставки за повишаване компетенциите на педагогическия персонал за обучение и приобщаване на деца със специални потребности.
От началото на проекта до настоящия момент 43 деца на територията на община Свищов са получили професионална подкрепа от мултидисциплинарния екип на социалната услуга, като 39 от тях посещават детска градина. До края на 2020 година е предвидено броят им да нарасне до 60 деца. От началото на 2021 година, след приключване на проекта, услугите по ранна интервенция ще се предоставят като част от комплекса социални услуги на съществуващия в община Свищов Дневен център за деца с увреждания.

По информация на Дневен център за деца с увреждания