Провеждане на избор на представители на студентската и докторантска общност

През периода 16-23 март 2021 г. предстои провеждането на избори на представители на студентската и докторантската общност в учебните групи в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ и докторските програми (по години на обучение за придобиване на ОНС „доктор“), които не са избрали свой представител или, поради особеностите на учебния процес и разпределението на студентите в горните курсове на обучение, са без свой представител в Общото събрание на представителите на студентите и докторантите.
Провеждането на избор на представители на студентската и докторантската общност в учебните групи и докторските програми (по години на обучение) ще се извърши дистанционно, във виртуална аудитория, създадена специално за целта и администрирана от Студентски съвет, по график, съобразен с графика на учебния процес на съответната учебна група.
В рамките на настоящата седмица очаквайте на персоналния си служебен имейл (използван за целите на обучението в СА „Д. А. Ценов“ – Свищов, достъпен на адрес https://mail.uni-svishtov.bg с потребителско име факултетен номер и парола, генерирана при регистрацията Ви за ползване на електронните услуги в СА) допълнителна информация, указания и график за провеждане на изборите по учебни групи и докторски програми.