РАЗЯСНЕНИЯ ПО ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ПРИЕМА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ

Във връзка с постъпили запитвания, свързани с обявените резултати  от първо класиране за прием в детски градини и яслени групи ви информираме, че съгласно  чл. 13 б (1)  от Наредбата за условията и реда за записване, отписване  и преместване на  деца  в общинските детски градини на територията на Община Свищов, приета с  Решение №414/21.12.2016 г. , Протокол №27 на Общински съвет – Свищов, водещ критерий  е близостта до градината по постоянен или настоящ адрес на детето. При спазване на водещия критерий, децата, за които е подадено заявление за прием в детска градина, се разпределят в следните групи:

1. Първа група – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на детската градина (съгласно приложение №5 от Наредбата) и същият адрес не е променян в последните 3 години, предхождащи датата на подаване на заявлението;

2. Втора група – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на детската градина (съгласно приложение №5 от Наредбата), повече от 1 година, но постоянният/настоящият  им адрес е променен в периода през последните от една до три години, предхождащи датата на подаване на заявлението;

3. Трета група – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на детската градина (съгласно приложение №5 от Наредбата), като същият адрес е променен в рамките на 1  година преди подаване на заявлението;

4. Четвърта група – деца с постоянен/настоящ адрес извън прилежащия район на детската градина  (съгласно приложение №5 от Наредбата), към деня на подаване на заявлението.

При разпределяне в групите се взема предвид посочения в заявлението адрес, който е по-благоприятен за класиране на детето.

Приемът в детската градина се осъществява последователно по реда на групите в чл. 14 б, ал. 1, т. 2 (виж Наредбата за условията и реда за записване, отписване  и преместване на  деца  в общинските детски градини на територията на Община Свищов), като първо се приемат децата от посочената по-горе първа група. Когато броят на децата от определената група надхвърля броя на местата, децата в групата се подреждат според допълнителни критерии на база на точкова система, според събраните от всяко дете точки в низходящ ред.

Информация за допълнителните критерии е достъпна в Наредбата за условията и реда за записване, отписване  и преместване на  деца  в общинските детски градини на територията на Община Свищов