С грижа за децата с трудно детство

Държавата ще финансира повече центрове за подкрепа за личностно развитие
Правителството увеличи размера на средствата за работа с деца и ученици от уязвими групи. С промяна в Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното
образование се дава възможност на детските градини и училищата с концентрация на тези деца да получат повече пари. По предварителни разчети става дума за около 3 млн. лв. Парите ще се използват за възнаграждения на членовете на екипи за обхващане и задържане на децата в системата. Подкрепа ще получат и тези с принос към предотвратяване на отпадането на учениците и улесняване достъпа до образование. Разширява се и обхватът на центровете за подкрепа за личностно развитие с държавно финансиране, включително откритите или преобразувани след влизане в сила на ЗПУО. Така всички общински центрове ще получават средства от държавния бюджет за развитие на интересите и способностите на учениците. На заседанието си МС прие и Национална стратегия за
финансова грамотност на Република България и План за действие (2021 – 2025 г.) към нея. Документът е насочен към всички граждани в страната и всички групи от обществото, като се обръща по-специално внимание на определени целеви групи – ученици, студенти, обучители/учители, провеждащи часове по финансово образование, уязвими групи от населението, икономически активни лица и други. Стратегията обединява резултатите от вече съществуващите програми и дейности, като надгражда с определянето на конкретни приоритети, цели и мерки в дългосрочен план. Документът е разработен от експерти с техническата подкрепа на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и Министерството на финансите на Нидерландия. Дейностите в областта на финансовата грамотност се координират на национално ниво от Министерството на финансите.

Източник: Азбуки