За прием след 7 клас
Медиа:

Скъпи ученици, уважаеми родители,

Средното образование е определящ етап от обучението на всеки един човек. За седмокласниците сега е най- съществено да намерят своята посока по пътя на собственото си развитие, която да ги отведе до успешна бъдеща професионална реализация. Това не винаги е лесна задача и не винаги се получава, особено ако все още не знаеш какво искаш, не си намерил  търсеното или неподозираш за други съществуващи възможности.

Именно за да осигури достъпна и актуална  база данни за широкия спектър от възможности за обучение след седми клас в местните образователни институции, Община Свищов съвместно с Общински център за кариерно развитие „Лидер“  подготви информационна брошура съдържаща в систематизиран вид информация за предлаганите  профили и професии от :

  • СУ „Димитър Благоев“;
  • СУ „Николай Катранов“;
  • СУ „Цветан Радославов“;
  • ПДТГ „Димитър Хадживасилев“;
  • СПГ „Алеко Константинов“.

 

Изберете качествено образование в Свищов – градът на първите!

Образование, съчетало в себе си дълголетни просветни традиции и модерни иновации в обучението!

 

Брошурата е създадена по договор №BG05M9OP001-2.056-0015-C01 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в община Свищов“, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и №BG05M9OP001-2.056-0015-2014BG05M2OP001-C01, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирани от ЕС чрез Европейския социален фонд (ЕСФ).

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Свищов и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“

 

График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националното външно оценяване (НВО) в VII 2022 – 2023 година