ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Морава
Основно училище „Св.св.Кирил и Методий” е конкурентоспособно училище, с утвърден престиж и авторитет в бързо изменящите се условия на образователно-възпитателния процес, способно да формира у учениците знания, умения, национални и общочовешки добродетели при подготовката им за социализация и реализация. Педагогическият екип е съставен от високо отговорни личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство, прилагащи творчество и иновативност в осъществяване на образователно-възпитателния процес за изграждане на учениците като граждани на Република България, ЕС и света.
Основно училище „Св.св.Кирил и Методий” е с пощенски адрес в област Велико Търново, община Свищов, село Морава, ул. „3- ти март“ 8, тел.: 063/ 26816
Допълнителна информация за ссновно училище „Св.св.Кирил и Методий” е достъпна на следния електронен адрес: http://oumorava.com/contact.html

 

ОБЯВА

Във връзка с изпълнение дейностите на проект с договор Регистрационен номер по ОП РЧР   BG05M9OP001-2.056-0015-С01 и Регистрационен номер по ОП НОИР BG05M9OP001-2.056-0015-2014BG05M2OP001-C01 „Социално – икономическа интеграция на уязвими групи.Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в община Свищов“,  финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020( ОП РЧР)  и  Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 ( ОП НОИР), по процедура „СОЦИАЛНО – ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ.ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ –  КОМПОНЕНТ 2

 
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Морава, общ. Свищов 
обявява  процедура за подбор на персонал за изпълнение на дейности по проекта, както следва:
1. Ръководител на група за изпълнение на дейност – Историята на моето родно село / Краеведска дейност, история, бит, поминък“- 1 позиция;
2. Ръководител на група за изпълнение на дейност – Мултиетническа културна стая – 1 позиция;
3. Ръководител на група за изпълнение на дейност – Мъдростта скрита в приказките и поговорките от различни етноси – 1 позиция
Документи по процедурата
Заповед за откриване на процедура за подбор на персонал
Покана за заявяване на интерес
Процедура за подбор на персонал
Документи за кандидатстване: Заявление (образец)
Документи за кандидатстване: Автобиография (образец)
Документи за кандидатстване: Декларация (образец)
Документи за кандидатстване: Декларация (образец)