Седемнадесети годишен конкурс за присъждане на награда „Д-р Илко Ескенази”

Като отбелязва големите теоретически, законодателни и практически приноси на д-р Илко Ескенази в цялостния процес на присъединяването на България към Европейския съюз, Мемориален фонд „Д-р Илко Ескенази” към Международна фондация „Св. Св. Кирил и Методий” обявява Седемнадесети годишен конкурс за присъждане на награда „Д-р Илко Ескенази”.

П Р А В И Л Н И К

1. Конкурсът има за цел да отличи и награди по един писмен труд в областите „Право” и „Икономика”, свързан с членството на България в ЕС.

2. Представените разработки трябва да са съдържателни, да третират актуален проблем, свързан с правото и политиките на ЕС и на Република България.

За икономисти:

Разработките да са насочени към:

Икономически ефекти на пандемията в ЕС и България;
Ефективност на мерките срещу икономическите последици от пандемията;
Участие във Валутен механизъм ІІ и в Механизма на тясно сътрудничество: Предизвикателствата за икономиката;
ЕС Бюджет – План за възстановяване на Европа след пандемията;
Многогодишна финансова рамка и пакет от стимули.
Конкурсните работи трябва да са ясно написани, да съдържат творчески елементи и по възможност да имат значение за практиката.

Конкурсът е предназначен за юристи и икономисти, ненавършили 35 години към 1 януари 2021 г., както и за студенти в юридическите и икономическите специалности, вкл.тези от специалността европеистика.
Оценяването на представените трудове се извършва от комисия от видни специалисти по тематиката на конкурса. Комисията се назначава от председателя на МФ „Св. Св. Кирил и Методий” по предложение на управителния съвет на Мемориален фонд „Д-р Илко Ескенази”.
Всяка от двете награди – за право и за икономика, се състои от парична награда в размер на 2500 лв. и грамота. Комисията има право да присъди и до 3 почетни грамоти във всяка от двете области.
Датата на връчването на наградите ще бъде оповестена допълнително. Наградите се връчват в подходяща за случая обстановка и със съдействието на Министъра на външните работи или личност с еквивалентна позиция.
Процедура:
Конкурсът е ежегоден;
Всеки участник може да представи само един труд;
Не се допускат трудове с повече от един автор;
Трудовете могат да бъдат и публикувани, но не по-рано от м. май 2019 г.
Необходими документи:

Молба-формуляр със снимка (формулярът може да се изтегли от сайта на фондацията);
Автобиография;
Разработките се представят на хартия и на електронен носител. Те трябва да имат следните технически параметри: не по-малко от 20 стр.; не повече от 50 стр. със средно 2000 символа на страница.
Срокове:

Документите могат да бъдат:
– подадени на място до 26 април 2021г. от 14 до 16 ч., или

– да бъдат изпратени по пощата (пощенско клеймо преди 26 април 2021 г.), или

– изпратени електроннно (в този случай само в електронен вид до 26 април 2021 г. на адрес: nina@cmfnd.org

Място на подаване: Международна фондация „Св. Св.Кирил и Методий”, София 1784, бул. „Цариградско шосе” № 113А.
Датата, мястото и часът на тържественото връчване на наградите се обявяват допълнително. Кандидатите сами се информират от страницата на фондацията www.cmfnd.org.
За допълнителна информация:Международна фондация „Св. Св. Кирил и Методий”, София 1784, бул. „Цариградско шосе” № 113А, тел. (02) 943 00 01, www.cmfnd.org