Шестнадесето издание на ежегодния студентски конкурс за есе, организиран от катедра „Мениджмънт

Катедра „Мениджмънт” за поредна година даде възможност на  студентите в Стопанска академия  да проявят своята креативност в мисленето и да споделят лична позиция и иновативни идеи в областта на научното познание чрез традиционния конкурс за студентско есе. Тазгодишното издание бе на тема „Човекът и дигиталната трансформация” и в него участваха свищовски студенти от различни курсове и специалности в ОКС „бакалавър” и „магистър”.
Поради извънредната ситуация в страната за пръв път конкурсът не беше проведен по традиционния начин, а в електронен, неприсъствен формат. От своя страна това разшири възможностите за участие на повече студенти – 42-ма. Мотивите за организиране на конкурса, както сподели доц. д-р Ирена Емилова, ръководител на катедрата, са свързани със стремежа да се осигури възможност за изява на студентите в области, в които катедрата проявява изследователски и учебно-преподавателски интерес, а именно – мястото на личността с нейните нагласи, гъвкавост и умения във все по-бързо дигитализиращата се бизнес среда.
Сред критериите, по които бяха оценявани студентите, са собствена теза, форма на изложение, изводи. Журито, съставено от членовете на катедрата с председател гл. ас. д-р Елена Йорданова, отличи най-добре представили се студенти. „Каквито и технологии да са в ръцете ни, ще ги използваме по най-добрия, ефективен, интелигентен и мирен начин.” – това споделя в своето есе победителят в конкурса Богомил Богомилов, студент в магистърска програма „Управление на човешките ресурси”. На второ място журито класира Теодоси Стефанов Киновски от специалност „Стопанско управление”. Третото място си поделиха Ванина Радославова Копчева – III курс, спец. „Финанси”, Ива Динкова Сербезова МП „Здравен мениджмънт” и Кремена Горанова МП „Бизнесадминистрация“.
Актуалността на зададената тема постави множество въпроси – какво е дигитална трансформация,  защо е важна, как навлиза човекът в нея, задължително ли е да преминем през тази трансформация, за да сме успешни в съвременния бизнес?
В представените есета студентите се обединяват около становището, че дигитализацията е предпоставка за необходимостта от трансформация и се налага изводът, че дигиталната трансформация е една от най-важните тенденции в съвременното развитие на човешката цивилизация, която с напредъка в развитието на изкуствения интелект е изправена пред предизвикателствата на осмислянето на нови зависимости и нови етично-морални характеристики на връзката между човека, обществото и дигиталните технологии. Решението на една компания да се трансформира дигитално не трябва да е самоцелно, а да е в унисон с нейната стратегия. Ако мениджмънтът на дадена организация има ясна визия защо технологиите спомагат за реализирането на стратегическите ѝ приоритети, лесно ще идентифицира с какво и как да случи своята версия за конкурентоспособност и устойчивост.
Според членовете на журито, обсъжданата тема налага изводите, че дигиталната трансформация на бизнеса се изучава от изследователи и консултантски компании чрез различни подходи. Многообразието от промени може да се обобщи чрез отговорите на три въпроса: необходима ли е промяна, кои области са с приоритет и как трябва да се извърши промяната. Дигиталната трансформация е интеграция на новите дигитални технологии във всички сфери на бизнеса, водеща до фундаментална промяна на начина, по който организацията работи. За да бъде проведена успешно една такава трансформация, поведението на всеки служител трябва да се адаптира към новите реалности – този процес, разбира се, трябва да бъде направляван от мениджмънта.
На всички, общо 42-ма студенти, взели участие в конкурса за есе, академичният състав на катедра „Мениджмънт” изрази своята благодарност за изключително сериозното отношение при написването и представянето на есетата, въпреки усложнената обстановка на учебния процес.
Конкурсът за студентско есе, който катедра „Мениджмънт” организира по различни теми, се утвърждава като форум, чрез който се предоставя възможност на всички студенти да докажат и затвърдят своите знания и умения, получени в аудиториите на Стопанска академия „Д. А. Ценов”.

По информация на: СА „Д. А. Ценов”