Споразумения за сътрудничество сключиха факултет „Производствен и търговски бизнес” на Свищовската академия и средни училища

В рамките на институционалната политика за създаване и развиване на партньорства и комуникации, през периода февруари – март 2021 г. факултет „Производствен и търговски бизнес” на Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов подписа споразумения за сътрудничество с четири училища от системата на средното образование – Държавна финансово-стопанска гимназия „Интелект” – гр. Плевен, Търговска гимназия „В. Е. Априлов” – гр. Червен бряг, Професионална гимназия по хранителни технологии „Проф. д-р Асен Златаров” – гр. Горна Оряховица и Професионална гимназия по туризъм „Д-р Васил Берон” – гр. Велико Търново.
Според декана на факултет „Производствен и търговски бизнес” – доц. д-р Светослав Илийчовски, постигнатите договорености са необходимо условие за оценяване на сътрудничеството между висшето и средното образование. Свързването със средното образование трябва да се насърчава и развива.
Споразуменията предвиждат и осигуряват възможности за взаимодействие в области с взаимен интерес за партниращите си страни. С договореностите се декларират намеренията за обединяване на усилията в няколко преференциални направления: предоставяне на информация за професионално ориентиране на учениците от средните профилирани и професионални училища; взаимно разработване и реализиране на образователни и научноизследователски проекти; координиране и участие в съвместни инициативи и учебно-методични семинари; осъществяване на активен диалог при подобряване и актуализиране на учебните програми, прилагани в процеса на обучение; оказване на съдействие на учителите за повишаване на тяхната професионална квалификация.
Подписаните документи се превръщат в благоприятна предпоставка за съвместно провеждане на срещи, информационни кампании, презентации, общи прояви. Обхватът на постигнатите договорености позволява на партниращите образователни институции обмен на информация за възможностите за продължаване обучението на средношколците в Стопанска академия „Д. А. Ценов”, като едно от най-старите и утвърдени висши икономически училища в България, устояло във времето с 85-годишна традиция. Осигуряват се условия за представяне на предлагания от Свищовското висше училище набор от образователни продукти, запознаване на учениците с възможностите пред тях за професионална реализация, посещение на града на Алеко, разглеждане на материалната база на Стопанската академия, както и на изградените студентски общежития, информиране за различните мобилности по програма „Еразъм+” и летните практики.
Под документа за сътрудничество между факултет „Производствен и търговски бизнес” и Държавната финансово-стопанска гимназия „Интелект” – гр. Плевен подписи положиха: доц. д-р Светослав Илийчовски, в качеството на декан, представляващ Факултета, и Емил Райков – директор на училището, осигуряващо задълбочена икономическа, чуждоезикова и общообразователна подготовка. На работната среща присъства и зам.-директорът по „Учебно-производствена дейност” на гимназията – Михаела Карамфилова.

Двете институции – факултет „Производствен и търговски бизнес” и Търговска гимназия „В. Е. Априлов” – гр. Червен бряг, също се споразумяха да си партнират в множество дейности и проекти. Меморандума за сътрудничество подписаха деканът на Факултета – доц. д-р Светослав Илийчовски, и директорът на гимназията – Виолета Георгиева. Средното училище е с образователни традиции, датиращи от далечната 1921 г. Подготвя своите ученици по специалности, свързани с икономиката и мениджмънта, банковото дело и информатиката.

В рамките на споразумението за сътрудничество между факултет „Производствен и търговски бизнес” и Професионална гимназия по хранителни технологии „Проф. д-р Асен Златаров” – гр. Горна Оряховица, като партньори се подписаха деканът на Факултета и Катя Велкова – директор на училището с дългогодишна история в подготовката на специалисти за хранително-вкусовата, биотехнологичната промишленост, туризма и хладилната техника.
Меморандума за сътрудничество между факултет „Производствен и търговски бизнес” и Професионална гимназия по туризъм „Д-р В. Берон” подписаха в гр. Велико Търново деканът на Факултета – доц. д-р Светослав Илийчовски, и Татяна Данчева – директор на училището. В своето развитие от 1964 г. досега гимназията обучава ученици по специалности в образователните направления производство на храни и напитки, продажби, хотелиерство и ресторантьорство.

Подписаните споразумения за сътрудничество ще спомогнат за реализирането на една от целите, заложени в академичната политика за развитие на Стопанска академия „Д. А. Ценов” – създаване на ползотворни взаимоотношения със средното образование, посочи деканът доц. д-р Светослав Илийчовски.