СРЕЩА НА УЧЕНИЦИ ОТ ТЪРГОВСКАТА ГИМНАЗИЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА КАТЕДРА „БИЗНЕС ИНФОРМАТИКА“

Като част от съвместните дейности на двете партниращи си институции – СА „Д. А. Ценов“ и ПДТГ „Д. Хадживасилев“, както и по желание на бъдещите кандидат-студенти, на 18.03.2021 г. бе организирана среща на учениците от специалност „Икономическа информатика“ с гл. ас. Асен Божиков – преподавател в катедра „Бизнес информатика“ на висшето учебно заведение. Той подробно запозна младите хора с възможностите, които специалността предоставя, различните сфери на реализация след завършване, предимствата на комбинацията от икономически и ИТ знания и др.

Благодарим на катедра „Бизнес информатика“ в лицето на нейния ръководител проф. Кр. Шишманов, за състоялата се среща!

Източник: ПДТГ „Д. Хадживасилев“