Становище на НСОРБ по работния вариант на бъдещата Програма за образование

Представителите на НСОРБ в Тематичната работна група по подготовката на Програмата за образование за програмен период 2021 – 2027 г., депозираха коментари и бележки по работния й вариант. Сдружението подкрепя първия вариант на програмата и оценява много добре структурираната и обоснована програмна стратегия. За осигуряване на гъвкавост, НСОРБ препоръчва окрупняване на формулираните общо 13 мерки. Сдружението смята, че те са много, твърде детайлизирани, дори повтарящи формулирани операции по отделните й приоритети. По приоритет 1 за приобщаващо образование и образователна интеграция НСОРБ препоръчва: Окрупняване на разписаните твърде детайлни мерки по дейности „Обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие в предучилищното образование“ и „Обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие в училищното образование“, които са идентични; По предвижданията дейност „Създаване на условия за достъп до образование чрез преодоляване на демографски, социални и културни бариери“ да се реализира чрез подхода на Водено от общностите местно развитие, обръщаме внимание, че такъв подход не е предвиден в работния проект на Споразумението за партньорство за периода 2021 – 2027. По приоритет 3 „Връзка на образованието с пазара на труда“ и безспорно иновативната идея за превръщането на някои от съществуващите професионални гимназии в центрове за високи постижения, в синергия с инфраструктурни мерки за модернизация на определени центрове по линия на Програмата за развитие на регионите (ПРР), обръщаме внимание, че във втория работен вариант на ПРР (одобрен от Тематичната група в началото на септември), не се предвижда реализацията на подобна дейност. Проекта на програмата, ще бъде изпратен през октомври на службите на Европейската комисия за неформално съгласуване. Пълен текст на становището на НСОРБ на:
https://www.namrb.org/operativna-programa-za-nauka-i-obrazovanie
Програмата за образование е наследник на ОП „Наука и образование“ (ОПНО) за програмен период 2021 – 2027
https://www.namrb.org/operativna-programa-za-nauka-i-obrazovanie
Тя бе структурирана през юли, чрез промяна в националната нормативна уредба по подготовката за следващия програмен период https://www.namrb.org/bulletin/online/4025
Програмата за образование ще е еднофондова, финансирана от Европейския социален фонд + с индикативен бюджет от 751.27 млн. евро (евродял). Тя включва мерки за: приобщаващо образование и образователна интеграция в предучилищното, училищното и висшето образование; модернизация и качество на образованието и за връзка на образованието с пазара на труда.

Източник: НСОРБ