Стопанска академия – Свищов, УНСС – София и Икономически университет – Варна създадоха клъстер в областта на застраховането, данъчния и митническия контрол

Меморандум за сътрудничество в образованието и науката, и създаване на клъстер в областта на застраховането, данъчния и митническия контрол подписаха ректорите на трите водещи висши икономически училища в България – Стопанска академия „Димитър А. Ценов” – Свищов, Университет за национално и световно стопанство – София и Икономически университет – Варна. Подписи под документа положиха на среща в Свищов ректорите на трите висши училища – проф. д-р Марияна Божинова (СА), проф. д-р Димитър Димитров (УНСС) и проф. д-р Евгени Станимиров (ИУ). Сред гостите на церемонията бяха зам.-ректорите на Свищовската академия и на УНСС, председателят на Националното представителство на студентските съвети – Даниел Парушев, преподаватели и студенти.
„Трите висши училища имаме самочувствието на водещи при обучението в професионалните направления „Икономика” и „Администрация и управление” и създадените между нас клъстери в областта на икономиката, са именно в най-силните направления на всяко от трите висши училища”, заяви проф. Божинова. Тя припомни, че първият клъстер, който бе създаден във Варна, е в областта на маркетинга и предприемачеството, с координатор ИУ – Варна, а сключеният в София меморандум създаде клъстер в областта на финансите и счетоводството, с координатор УНСС. По думите й, трите клъстера обхващат най-важните области в обучението и научните изследвания по икономика. „Уверена съм, че тази синергия между нас ще доведе до положителен и мултиплициран ефект. Трите висши училища трябва да отстояваме това, което сме постигнали и на база на създадените обединения трябва да наложим и да афишираме най-високия стандарт в обучението по икономика в България”, каза още ректорът на Свищовската академия и сравни създаването на трите клъстера с „Бръшляновата лига”.
Ректорът на УНСС коментира идеята за работа в мрежа и сътрудничество чрез създадените клъстери и заяви, че това е начин да се подобри взаимодействието между трите водещи икономически университети в България. Проф. Димитров подчерта, че за настоящата година 87% от държавния прием на студенти в направление „Икономика” се реализира именно от УНСС, ИУ – Варна и Свищовската академия.
Ректорът на Икономическия университет заяви, че подписването на меморандуми само по себе си не е достатъчно, а трябва да има план за конкретни действия. „Очакваме тези клъстери, тези университетски мрежи да генерират резултати в области като прагматичност на обучението и трансфер на ноу-хау”, каза проф. Станимиров. Говорейки за прагматичност на обучението той акцентира върху развитието на „естествения” интелект при обучението на студентите и заяви: „Високият естествен интелект създава висок изкуствен интелект. Проблем е когато нисък естествен интелект използва висок изкуствен интелект”. Проф. Станимиров също изрази убеденост, че създадените клъстери между трите водещи висши икономически училища ще бъдат в полза на младите хора и на икономиката.
Инициативата приветства и председателят на НПСС – Даниел Парушев. Той заяви, че обединяването на Свищовската академия, УНСС и ИУ – Варна в трите клъстера, може да бъде за пример на Студентските съвети. Приветствие поднесе и председателят на Студентския съвет при СА „Д. А. Ценов” – докторант Лилия Петкова.

Защо Свищовската академия е избрана за координатор именно в направленията „Застраховане” и „Данъчен и митнически контрол”, в какво те са първи и уникални, защо заемат лидерските позиции, стана ясно от направените презентации от съответните катедри. Направление „Застраховане” представиха доц. д-р Румен Ерусалимов – ръководител на катедра „Застраховане и социално дело” и гл. ас. д-р Анелия Панева. Направление „Данъчен и митнически контрол” представиха доц. д-р Пепа Стойкова и доц. д-р Момчил Антов от катедра „Контрол и анализ на стопанската дейност”.
Подписвайки меморандума за сътрудничество, трите страни заявиха готовността си за обединени усилия в следните посоки: съвместна работа за утвърждаване на авторитета и престижа на СА – Свищов, УНСС – София и ИУ – Варна на национално и международно ниво; развитие на сътрудничеството в широк спектър от области, съвместни дейности и инициативи чрез интегриране потенциала на трите институции и постигане на синергични ефекти в полза на регионите, които стимулират техния икономически и социален просперитет; създаване на клъстер в областта на застраховането, данъчния и митническия контрол като съвременна форма на междууниверситетско сътрудничество, което да допринася за ефективното развитие на трите университета и повишаването на техния проектен капацитет и практическа експертиза.
Проф. Божинова удостои ректорите на УНСС – София и на ИУ – Варна с почетния знак на Стопанската академия за ползотворно сътрудничество.
След подписване на документа, гостите посетиха Академичния музей, където се запознаха с историята на Свищовската академия и на Дарителя Димитър Ценов. Ректорите на УНСС – проф. д-р Димитър Димитров и на ИУ – проф. д-р Евгени Станимиров, положиха подписи в летописната книга на Висшето училище, което на 8 ноември 2021 г. ще чества своята 85-годишнина.