Студенти от специалност „Стопански и финансов контрол“ взеха участие в честването на юбилея на Сметна палата на Р България

По случай отбелязването на 140 години от първия работен ден на Сметната палата на Р България, на 1 март 2021 г. се проведе онлайн среща на ръководството на Палатата със студенти от специалност „Стопански и финансов контрол“ и преподаватели от катедра „Контрол и анализ на стопанската дейност“ при Стопанска академия – Свищов. Срещата беше открита от г-н Цветан Цветков, председател на Сметната палата. На участниците беше презентирана историята на институцията, структурата й и особеностите при нейното функциониране.
Над 60 участника имаха възможност да научат какви качества, професионални умения и квалификация трябва да има одиторът, какви са възможностите за стаж и кариерно развитие в Сметната палата. Цветан Цветков посочи предимствата на работата в одитната институция – цялостна представа за държавните структури, задълбочени знания по отделни теми и области, умения за обобщаване и анализ на информация, непрекъснато професионално развитие и възможности за кариера.
В края на презентацията, студентите и преподавателите имаха възможност да задават въпроси и получат конкретни отговори както от председателя, така и от отделните членове на Сметната палата. В онлайн срещата взеха участие и представители на Университета за национално и световно стопанство, Икономическия университет – Варна и Висшето училище по застраховане и финанси.