СУ „НИКОЛАЙ КАТРАНОВ“, ГР. СВИЩОВ – ПОДКРЕПЯЩА СЕ ОБЩНОСТ

СУ „НИКОЛАЙ КАТРАНОВ“, ГР. СВИЩОВ – ПОДКРЕПЯЩА СЕ ОБЩНОСТ

Като част от проект „Приобщи.се в нови партньорства“ нашият екип имаше възможност да се запознае отблизо с 10 партньорски училища и техните екипи. Как ги видяхме ние – споделяме в следващите няколко статии.

Често на страниците на Приобщи.се сме споделяли нашето виждане, че ПРИобщаващо образование може да има само там, където има изградени силни и хармонични общности. Пандемията осуети срещата ни на живо с директора г-н Генади Иванов и педагогическите специалисти от СУ „Николай Катранов“, гр. Свищов, но виртуалните ни срещи с него, със заместник-директорката по учебната дейност г-жа Борисова, с психолога г-жа Богданова и началния учител г-жа Блажева, както и задочната ни среща от техните разкази с техните колеги, десетки ученици и техните родители, ни показаха, че в това крайдунавско училище с име на поет, където се обучават 760 ученици и работят 78 учители, наистина има създадена силна общност от деца и възрастни, които се уважават и подкрепят помежду си. Разбира се, за това допринасят и тримата специалисти в училището – психолог, педагогически съветник и ресурсен учител, които са неделима и важна част от екипа.

Училището прави впечатление с това, че е дейно, иновативно и смело в своите решения и действия. За следващата учебна година е планирано разкриването на нов профил в STEM направление – „Природни науки“ – с интензивно изучаване на английски език. Разбираме също така, че през учебната 2019/2020 година СУ „Николай Катранов“ участва като партньор в шест проекта по програма „Еразъм +“, с което отново е сред училищата рекордьори в страната по брой едновременно изпълнявани проекти по тази програма. Училището се гордее и със спечелените и реализирани над 30 международни проекта по програмите „Коменски“, „Сократ“ и „Учене през целия живот“, програми на Европейската комисия и Европейския парламент.

Като особено внимание в тези проекти училището обръща на важните теми за емоционалната интелигентност, формирането на толерантност, социалното включване, партнирането с родителите. Повече за тези проекти можете да прочетете в статиите, споделени специално за Приобщи.се от г-жа Милена Богданова, психолог в училището: Аз, Магьосникът – един проект за вдъхновението и мотивация към активност, и статията за друг проект, иницииран заради необходимото постоянно усилие за смислена и градивна връзка между училище, родители и деца Израстваме заедно.

Преживяването на нашия екип за това невидяно, но познато ни вече училище, е като от прекрасния урок-флашмоб, подготвен от госпожа Снежана Блажева, по случай Деня на будителите през 2019 г. – училище, което те грабва със своята динамика, със своята позитивна атмосфера, което те увлича да учиш, да се стараеш, да надминаваш себе си. Но преживяването и е и като за нещо топло, уютно, гостоприемно – като за една общност, едно семейство, което намира начин да бъде заедно с усмивка, дори когато това е трудно.

За да ви предадем още от атмосферата на училището, ще завършим с думите на господин Генади Иванов, директор на училището, от неговото интервю за Приобщи.се: „Добрият учител днес повече от всякога трябва да бъде и добър човек! Да се стреми да учи децата да покриват не просто Държавните образователни стандарти, а житейските стандарти, които да ги възпитат на морал, етичност, емпатия, тъй като най-важното е учениците ни да бъдат преди всичко щастливи хора, с добри сърца и с добри дела зад гърба си, защото такива хора ще променят света.“

Проект „Приобщи.се“ в нови партньорства“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Приобщи.се“ в нови партньорства“ е през виртуалния портал за приобщаващо образование Приобщи.се Сдружение за споделено учене ЕЛА да изгради 10 партньорства с училища, чрез които да бъдат създадени, споделени и разпространени нови оригинални идеи, методи, инструменти за приобщаващи практики в класната стая и в училище, и да популяризира Приобщи.се като проводник на добри практики.
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение за споделено учене ЕЛА и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.“
Сдружение за споделено учене ЕЛА

Източник: Приобщи.се