СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДГ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“

В рамките на проект „Социално – икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в община Свищов“, Договор Регистрационен номер по ОП РЧР BG05M9OP001-2.056-0015-C01 и Регистрационен номер по ОП НОИР BG05M9OP001-2.056-0015-2014BG05M2OP001-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 (ОП РЧР) и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 (ОП НОИР), по процедура „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 2. ДГ „Васил Левски“  обявява процедура за подбор за заемане на  длъжностите „Учител“, „Учител по музика“, „Ресурсен учител“, „Психолог“ , „Помощник възпитател“. Допълнителна информация за условията за кандидатстване и изискванията за заемане на длъжностите  е достъпна в публикуваните документи по процедурата:

Обява за провеждане на подбор за длъжността „Учител“

Обява за провеждане на подбор за длъжността „Учител по музика“

Обява за провеждане на подбор за длъжността „Ресурсен учител“

Обява за провеждане на подбор за длъжността „Психолог“

Обява за провеждане на подбор за длъжността „Помощник възпитател“

Документи за кандидатстване: Заявление (образец)

Документи за кандидатстване: Автобиография (образец)

Документи за кандидатстване: Декларация (образец)

Документи за кандидатстване: Декларация (образец)

 

 

По информация на ДГ „Васил Левски“