Детска градина „Калина Малина“ – гр. Свищов, община Свищов в качеството си на изпълнител на дейностите по проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ Дейност 2 обявява подбор за длъжността: ПОМОЩНИК НА УЧИТЕЛЯ , код по НКДП 5312 3001 – 1 работно място.

Допълнителна информация за условията за кандидастване е достъпна тук

 

По информация на ДГ „Калина Малина“