СВЯТ КАТО ЦВЯТ – ПРОЕКТ НА ОУ  „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” С. ОВЧА МОГИЛА, ФИНАНСИРАН  ОТ ЦОИДУЕМ
Медиа:

„Свят като цвят“ е проект, чиято основна идея е да подкрепи, подпомогне и да даде поле за изява и участие в обществения живот на ученици от ромски произход, обучаващи се в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Овча могила.

Проектът ще се осъществява на територията на област Велико Търново, община Свищов в рамките на 9 месеца. Наименованието на проекта се роди от идеята, че светът е творение на Бог и той е имал причина да ни създаде различни, но да живеем заедно, за да достигнем до един нов красив, пъстър и по-добър свят. Целите на проекта са: да се осъществят дейности, които да приобщят учениците от ромски произход с ученици от мнозинството, посредством участие в съвместни изяви. Във връзка с това дейностите по проекта са насочени конкретно към мерки за повишаване самочувствието на учениците, на желание постигане на единство и равнопоставеност.

Общите цели и провеждането на съвместни дейности ускорява процеса на успешно интегриране на ромските ученици. Планирани са тренинги, кръгли маси, мобилности обхващащи темата за правото на равен достъп до образование, за значимостта на всеки участник и за преодоляване на негативните нагласи спрямо малцинствените групи.

Основна цел на проекта е осъществяване на пълноценно образователно приобщаване и социална интеграция на учениците чрез осъществяване на дейности за мобилност за ученици, учители и родители за обхващане и задържане на учениците в училище.

 

По информация на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Овча Могила

 

Потърсете ни във Фейсбук