Три нови програми в подкрепа на образованието

Членовете на Отрасловия съвет високо оценяват бюджет 2021
Три нови Национални програми за образование за 2021 г. прие на редовното си заседание Отрасловият съвет. Така действащите програми за тази година стават 24, заедно с
НП „Изграждане на училищна STEM среда“ (приета през 2020 г., а изпълнението � продължава и през 2021 г.). Първата нова програма е „Профилактика и рехабилитация“. „За нея вече има създадена работна група, която ще разработи съответните дейности и модули“, уточни главният секретар в МОН Албена Михайлова. Втората е Национална програма за изследване на историческото
минало на българската армия и тържествено отбелязване на Деня на храбростта и българската армия – 6 май. Отпуснатите средства по нея са общо 500 000 лв. Дейностите ще бъдат осъществявани съвместно между Министерството на образованието и науката и Министерството на отбраната, които финансират Програмата съответно с 300 000 лв. и с 200 000 лв. Третата нова програма е „Професионално образование и обучение“, събрала в едно действащите към момента модули по НП „Модернизиране на материало-техническа база“, „Модернизиране на учебното съдържание“ и „Разработване на учебни помагала за професионално образование и обучение“. Бюджетът � е в размер на 2 800 000 лв. Освен нови програми разработени са и нови модули към вече съществуващи национални програми.
Модулът „Учители в условия на обучение от разстояние в електронна среда“ обединява дейностите, договорени в Колективния трудов договор за допълнително възнаграждение на учителите в размер на
30 лв. – компенсация за разходите за консумативи. Модулът е в НП „Без свободен час“. В НП „Заедно за всяко дете“ се предвижда разширяване на информационната система по Механизма за обхващане на деца и ученици. Идеята е да могат да бъдат включени и общините, за да се проследява движението на учениците между училищата в отделните територии. В НП „Роден език и култура зад граница“ е предвиден нов модул за оценяване на резултатите от обучението. В НП „Информационна и комуникационна технология“ са предвидени средства за изграждането на дигитален център на МОН по проекта „Образование за утрешния ден“.

Източник: Аз-буки