Тринадесетата докторантска научна сесия

Редакционният съвет на Годишен алманах „Научни изследвания на докторанти” кани всички докторанти за участие в
Тринадесетата докторантска научна сесия
която ще се проведе в СА „Д. А. Ценов“ – Свищов на:
20 ноември 2020 г. (петък)

Предложените за публикуване статии и студии (с придружаващите становища от научен ръководител и катедрено заседание, както и потвърждение от докторанта за участие в ДНС по e-mail) следва да бъдат представени до 6 ноември 2020 г. (петък).

Изискванията за публикуване в изданието са оповестени на сайта на Стопанска Академия в рубриката: Начало/ Наука/ Издания/ Публикации на докторанти и студенти https://www2.uni-svishtov.bg/almanahnid/

ХІІІ издание на Докторантската научна сесия ще се проведе съобразно изискванията на Заповед № 868 от 30.09.2020 г. на Ректора на Стопанска академия, а при настъпване на промени, съобразно актуалното положение към момента!

По информация на: СА „Д. А. Ценов“ – Свищов