УЧИЛИЩАТА В ОБЩИНА СВИЩОВ СА В ГОТОВНОСТ ЗА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА
Медиа:

Днес  в Зала 1 в сградата на Община Свищов се проведе работна среща между общинското ръководство в лицето на д-р Анелия Димитрова-зам. кмет „Управление на европейски проекти и образование“ и г-жа Румяна Кузева-началник отдел „Образование“ и представителите на училищата, локализирани  на територията на общината.

На срещата се разискваха въпроси, свързани с реализацията на държавния план прием, броя на паралелките и обхванатите в тях ученици, осигуряването на транспорт за пътуващите от други населени места, кадровата осигуреност на училищата с педагогически и непедагогически персонал, ангажирането на ресурсни учители за децата със специални образователни потребности и други теми, имащи отношение към стартирането на учебната година.

Директорите потвърдиха, че материално-техническата база е в много добро състояние, че всеки клас ще учи в класната си стая, както и че са обезпечени в пълнота  с кадри, със задължителната учебна документация, помагала, познавателни книжки и учебници и че  представляваните от тях училища са в готовност за безпроблемно начало на учебната 2023/2024 година.