УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИЛИ ОБУЧЕНИЯ НА УЧЕНИЦИ ОТ ТЪРГОВСКАТА ГИМНАЗИЯ ПО ПРОЕКТ  „ПОДКРЕПА ЗА ДУАЛНАТА СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ“
Медиа:

През учебната 2021/2022 г., в изпълнение на дейност 3 „Дейности в подкрепа на учениците, участващи в дуална система на обучение по проект BG05M2OP001- 2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, бяха проведени допълнителни занимания  по чужд език и професионална подготовка на учениците от Х-а клас, специалност „Системно програмиране“ и специалност „Спедиция, транспортна и складова логистика“. Изпълнени бяха целите на планираните обучения, а именно: постигане на ниво на владеене на чужд език и надграждане на професионални компетентности по изучаваните професии „Системен програмист“ и „Спедитор-логистик“ за по-лесна реализация и адаптивност в реалната работна среда при конкретен работодател. Успешно завършилите обученията ученици получиха  сертификати за придобитите специфични знания и умения. Документите бяха връчени лично от директора на ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ – г-жа Лиляна Димитрова, с което приключи обучението на десетокласниците на ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ в първи гимназиален етап.

 

По информация на ПДТГ „Димитър Хадживасилев“