В Стопанска академия „Димитър А. Ценов” се проведе онлайн Национално ученическо състезание по „Митнически и данъчен контрол“

Осмото поред Национално ученическо състезание по „Митнически и данъчен контрол” бе проведено на 30 март 2021 г. Поради извънредната ситуация в страната то бе организирано посредством онлайн платформата Moodle. Организатор на мероприятието бе катедра „Контрол и анализ на стопанската дейност” към Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов, подкрепена от Академичния център за кариерно консултиране и връзки с обществеността. В надпреварата се включиха общо 75 ученика от 8 училища в страната:

Варненска търговска гимназия „Георги Стойков Раковски“, гр. Варна
Национална търговска гимназия, Пловдив
Финансово-стопанска професионална гимназия „Васил Левски”, гр. Монтана
Професионална гимназия по икономика „Робер Шуман“, гр. Разград
Професионална гимназия по земеделие „Стефан Цанов”, гр. Кнежа
ПГ по икономика „Георги Стойков Раковски“ – гр. Ямбол
Частна професионална гимназия по икономика и управление, гр. Пловдив
ПГИТ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Петрич
Състезаващите се средношколци бяха поставени в работна среда, близка до реалната, и се превъплътиха в ролите на митнически и данъчни инспектори. В предоставеното им задание те трябваше да вземат решения относно правилното протичане на конкретни стопански операции и тяхното коректно документално оформяне. Състезанието бе организирано в рамките на 21 смесени екипа, разпределени в индивидуални стаи в BigBlueButton, като ментори бяха преподаватели от катедра КАСД и студенти от специалност „Стопански и финансов контрол“.
Състезателните задания бяха проверени от преподаватели в направленията митнически и данъчен контрол от катедра КАСД.

Победителите в осмото
Национално ученическо състезание
по „МИТНИЧЕСКИ И ДАНЪЧЕН КОНТРОЛ“ са

Първо място – екип в състав:
Елина Николаева Радева, ВТГ – Варна
Елизабет Емилова Стефанова, ФСГП – Монтана
Стефан Атанасов Маврудиев, НТГ – Пловдив
Награди от Ректора на Стопанска академия „Димитър А. Ценов“, Свищов

Второ място – екип в състав:
Йоана Цветомирова Илиева, НТГ – Пловдив
Лора Георгиева Георгиева , ВТГ – Варна
Максим Максимов Спасов, ФСГП – Монтана
Награди от катедра „Контрол и анализ на стопанската дейност“

Трето място – екип в състав:
Ангелина Димитрова Янева, НТГ – Пловдив
Айшен Алишер Шериф , НТГ – Пловдив
Галина Андонова Андонова, ПГИ – Ямбол
Награди от Националната организация на митническите агенти (НОМА)

Общото впечатление е, че обучението и подготовката на учениците по митнически и данъчен контрол е на високо ниво, което е предпоставка за бъдещото им добро професионално развитие в областта на финансовия контрол.

Организирането на ученическото състезание е продължение на усилията на преподавателите по митнически и данъчен контрол в Стопанска академия да подпомагат обучението в тези две направления в средните училища в страната.