В Стопанска академия стартира първото практическо обучение по проект „Студентски практики – фаза 2”
Медиа:

На 22 юни в СА „Д. А. Ценов” – Свищов стартира първото практическо обучение по проект BG05M2OP001-2.013-0001 „Студентски практики – Фаза 2”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Обучението се провежда от студентката от специалност „Финанси”, 4 курс, Йоана Иванова Първанова, с което се постави началото на изпълнението на тригодишния проект. Практиката се осъществява в обучаващата организация „Емди-5” ЕООД – гр. Свищов на позицията „младши счетоводител”.

Студентката сподели вълнението си от своето първо практическо обучение пред екипа за организация и управление на проекта в Стопанска академия. Тя изрази намерението си да приложи в реална работна среда получените теоретични знания по част от специализиращите дисциплини и да повиши професионалните си умения. Йоана се вдъхновява от идеята да овладее нови знания, за да се реализира като отличен икономист на пазара на труда. Практикантката е уверена, че обучението по проекта ще и помогне да започне мечтаната работа след дипломирането в Стопанска академия. Тя обеща да сподели впечатленията си след приключване на практическото обучение.
Екипът на проекта пожелава на Йоана Първанова успешно завършване на практическото обучение и приканва студентите от Стопанска академия към активно кандидатстване за участие в проекта!

Източник: СА „Д. А. Ценов”